<<

 Font: José Luis García Salvador,Regidor d’Alternativa Esquerra Unida Els Verds a l’Ajuntament de  Pollença

SENSE CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA AL PORT DE POLLENÇA

Alternativa Esquerra Unida Els Verds presenta una moció reclamant que el Servei de neteja viària sigui assumit per l’empresa municipal 

 

Davant de les nombroses queixes de la brutor a Pollença i al Port varen demanar els plecs de condicions i contractes de l’empresa que fa neteja a Pollença i el Port, LUMSA » Limpiezas Urbanas de Mallorca». I la sorpresa ha estat majúscula des del 18 de març ( fa vuit mesos) va finalitzar el contracte de LUMSA respecte a la neteja viària del Port de Pollença.La clàusula segona del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte de l’Ajuntament de Pollença  per al servei de neteja viària de la zona del Port de Pollença el diu molt clar  la durada del contracte, amb les pròrrogues, en cap cas podrà superar els quatre anys de termini i el contracte va ser signat el 18 de 2004.

És a dir, fa vuit mesos que tenim una empresa que fa feina i cobra sense tenir contracte al Port de Pollença

 La veritat que tanta incompetència ja ens superà, tenim una regidora del Port  i un regidor de serveis amb dedicació exclusiva que cobren un bon sou, per entre altres coses, gestionar un tema administratiu com aquest que a més a més és dels més criticats per la ciutadania.Estam parlant de vuit mesos d’irregularitat administrativa que consideram greu ja que la neteja viària és un dels serveis mínims que ha de prestar l’Ajuntament (art 26. Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local) Una vegada comprovada aquesta irregularitat hem presentat una moció pel ple del dijous 27 demanant  que el  servei de neteja viària de la zona del Port de Pollença sigui realitzat per l’Empresa Municipal de Serveis (EMSER 2002 SLU) .

Tots els grups polítics de l’Ajuntament hem exposat d’una manera o una altra la necessitat de promocionar l’Empresa Municipal de Serveis (EMSER 2002 SLU)  com a empresa de serveis integrats del municipi, desenvolupant, consolidant i millorant les seves funcions.

Pensam que l’Empresa Municipal de Serveis  està perfectament capacitada per assumir la feina de neteja viària de la zona del Port de Pollença i que una empresa pública és la millor manera de tenir un control  directe de la feina,  d’evitar l’explotació del treballadors, de crear llocs de feina dins el mateix municipi i de reinvertir el benefici en cobrir el dèficit existent.  

MOCIÓ NETEJA VIARIA PORT DE POLLENÇA

 

 

El regidor d’Alternativa EU-EV, José Luis Garcia Salvador, presenta a la consideració del Ple la moció següent, perquè sigui estudiada i debatuda al ple del mes de novembre 2008.  

Exposició de motius.

Atès que segons la clàusula segona del plec de clàusules administratives que han de regir el contracte de l’Ajuntament de Pollença  per al servei de neteja viària de la zona del Port de Pollença; la durada del contracte, amb les pròrrogues, en cap cas podrà superar els quatre anys de termini.

Atès que el contracte administratiu de servei de neteja viària de la zona del Port de Pollença amb l’empresa LUMSA “ Limpiezas Urbanas de Mallorca”  es va signar el 18 de març de 2004  i per tant va finalitzar fa vuit mesos.

Atès que la neteja viària és un dels serveis que ha de prestar l’Ajuntament (art 26. Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local)Atès que a tots; grups polítics, treballadors i veïns ens interessa una millora de l’eficiència de la neteja viària.Atès que els diversos grups polítics de l’Ajuntament han exposat la necessitat de promocionar l’Empresa Municipal de Serveis (EMSER 2002 SLU)  com a empresa de serveis integrats del municipi, desenvolupant, consolidant i millorant les seves funcions.Atès que l’Empresa Municipal de Serveis  està perfectament capacitada per assumir la feina de neteja viària de la zona del Port de Pollença .Atès que una empresa pública és la millor manera de tenir un control  directe de la feina,  d’evitar l’explotació del treballadors, de crear llocs de feina dins el mateix municipi i de reinvertir el benefici en cobrir el dèficit existent.   Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ El Ple de l’Ajuntament de Pollença acorda que el  servei de neteja viària de la zona del Port de Pollença sigui realitzat per l’Empresa Municipal de Serveis (EMSER 2002 SLU)

Share This