<< L'activitat de les nostres assemblees

 

ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA VERDS PRESENTA MOCIONS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT ECOLÒGICA, SOLIDARITAT AMB PALESTINA I SOBRE LA CREACIÓ D’UN BANC DE TEMPS

Font: Pepe García, regidor d’Alternativa EU-EV a Pollença 

Alternativa EU-EV presenta tres mocions al ple de dijous 29 de gener, són les següents:

1.- Moció demanant la desclassificació de Formentor. És la mateixa moció que varem presentar d’urgència a l’anterior ple (no es va acceptar la urgència). Les similituds entre es Guix i Formentor són evidents. Per què es desclassifica un i l’altre no?

2.-. Moció  de solidaritat amb el poble palestí de Gaza. Els grups de PSOE i UM-UNPI, i PSOE també presenten una moció en aquest sentit i estam fent feina per unificar-les

3. Moció  per l’impuls de la participació a un banc de temps . En temps de crisi pensam que aquesta pot ser una bona iniciativa. Els Bancs dels Temps són grups de persones motivades per a intercanviar temps, dedicant-lo a tasques puntuals fomentant així l’oportunitat de conèixer i confiar en els altres, per tal de resoldre les necessitats de la vida diària. La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi.

<< Adjuntam les tres mocions a continuació amb la idea de que puguin servir de model a s’altres assemblees locals de la nostra organització.

1. MOCIÓ DESCLASSIFICACIÓ D’ES GUIX DE FORMENTOR

El regidor d’Alternativa EU-EV, José Luis Garcia Salvador, presenta a la consideració del Ple la moció següent, perquè sigui estudiada i debatuda amb urgència al ple del mes de gener 2009.

Exposició de motius.

Atès  que el Consell de Mallorca ha decidit la modificació del Pla Territorial insular (PTM)  desclassificant completament la urbanització prevista a la zona d’Es Guix, a Escorca

Atès que les similituds entre Es Guix i Formentor des del punt de vista de protecció ambiental són evidents: Els dos són Paratge Pintoresc (Decret 984 de 24 de març de 1972), Paisatge protegit ( Pla provincial d’Ordenació de Balears aprovat el 4 d’abril de 1973) Bé d’Interès Cultural (DT 8ª de la llei 16/1985) i Àrea d’Assentament dins Paisatge d’Interès (art.5.1 de la llei 1991), i es troben envoltants d’una Àrea Natural d’Especial Interès, protegida per la Llei d’Espais Naturals.

A més a més Formentor ha merescut la qualificació de paisatge Protegit i àrea d’interès florístic ( Norma 3 del PGOU i informe d’ICONA de 1984) i d’Espai Natural especialment protegit (POOT)

Atès que tan Es Guix com Formentor varen ser qualificats com Sòl urbà als anys 90, però ni un ni altre disposaven a l’entrada en vigor de la Llei d’Espais Naturals cap instrument de desenvolupament urbanístic. Ni es Guix, ni Formentor disposen de tots els serveis necessàries per a  que els terrenys tenguin la consideració de solar. Però tan l’Ajuntament d’Escorca com el de Pollença han donat llicències condicionades a la simultània urbanització.

Atès que per desclassificar es Guix , el Consell ha considerat que per la llicència calia la prèvia autorització de Patrimoni Històric a l’esser qualificat com Paratge Pintoresc i tenir la condició de Bé d’Interès Cultural, i que igualment ha considerat que feia falta un Pla Especial de Protecció exclusiu del paratge. I que la disparitat de criteris del Consell ha restat molt clara al cas de l’obra  a la parcela 50 A de a Formentor, ja que quan l’Ajuntament va ordenar la incoació d’expedient de revocació de la llicència al no tenir la prèvia autorització de Patrimoni Històric, el Consell va informar a l’Ajuntament de que no calia la mateixa autorització de Patrimoni que si que considera necessària a es Guix. D’aquesta manera es va facilitar la legalització de les obres.

Atès que Formentor mereix la mateixa protecció que Es Guix, inclús diriam que una protecció superior, ja que es troba a una zona costanera de vital importància turística no només per Pollença sinó per Mallorca com demostren els milers de visitants que rep cada any no per veure una urbanització sinó un paisatge únic.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El ple de l’Ajuntament de Pollença acorda

Demanar al Consell de Mallorca que apliqui urgentment  a Formentor els mateixos criteris que a Es Guix,  adoptant quantes mesures siguin oportunes per a la seva protecció. Que  revisi la classificació de sòl urbà que té actualment una part de Formentor i dugui a terme la desclassificació d’aquest sòl, evitant la construcció de noves edificacions.

Signatura

José Luis García Salvador    Pollença 19 de desembre 2008

2. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN BANC DEL TEMPS

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN BANC DEL TEMPS A LA CIUTAT.El regidor d’Alternativa EU-EV, José Luis Garcia Salvador, presenta a la consideració del Ple la moció següent, perquè sigui estudiada i debatuda al ple del mes de desembre 2008. Exposició de motius. Els bancs del temps es formen a partir de ciutadans i ciutadanes disposats a intercanviar els seus coneixements, serveis o tasques quotidianes. En aquests bancs la unitat d’intercanvi és la moneda simbòlica de l’hora i no cap unitat monetària de curs legal. El seu valor és independent del servei que s’ofereixi o que es rebi. Per tant, el recurs del banc del temps són les persones i els seus intercanvis. A través dels grups d’intercanvi de temps, es motiva als ciutadans a ajudar-se  sense cap interès econòmic , donant valor als petits treballs que es desenvolupen en la vida diaria, de forma natural, i que en la majoria dels casos no reben cap valoració per part de qui els rep : petits bricolatges casolans, costura, planxat, lectura a invidents , acompanyament per passejades, ensenyament de receptes de cuina , assessorament informàtic, etc.  Els bancs del temps són iniciatives que reafirmen la relació i la confiança entre la gent i aconsegueixen també millorar tant les relacions humanes com els valors de solidaritat, la cooperació i la participació ciutadana. Per tant, aquests intercanvis generen una xarxa social amb un clima de confiança entre persones. És una eina d’inclusió social per als nouvinguts  i de  potencia l’intercanvi intergeneracional.  La creació del banc del temps serien un recurs municipal en el qual l’ajuntament hauria de coordinar aquesta xarxa amb la implicació del teixit associatiu del municipi.  Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ El ple de l’Ajuntament de Pollença acordaPrimer.- Impulsar la participació dels ciutadans en un banc del temps; xerrades, anuncis a la ràdio i web municipals…Segon.- Traslladar aquests acords a les associacions del municipi, a les quals els pugui ser d’interès els acords adoptats pel Ple.Signatura                                                                                 Pollença 15 de gener 2009

3. MOCIÓ EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ DE GAZA

El regidor d’Alternativa EU-EV, José Luis Garcia Salvador, presenta a la consideració del Ple la moció següent, perquè sigui estudiada i debatuda amb urgència al ple del mes de gener de 2009. Exposició de motius. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Pollença  ha assumit recentment el compromís d’observar, donar suport i promoure els Drets Humans que la Declaració Universal consagra i s’ha  declarat el municipi de Pollença territori dels drets humans. Ates que la població civil de Gaza (Palestina), sotmesa a un duríssim bloqueig per part d’Israel, viu des de fa mesos una dramàtica situació de pobresa i mancances de tota mena. A la que des del dissabte 27 de desembre, s’hi ha afegit la brutal agressió de l’exèrcit israelià. Atac que  ha causat centenars de morts,  milers de ferits greus, i la destrucció d’equipaments i infrastructures bàsiques com hospitals, escoles i, fins i tot, seus de l’ONU, provocant una gran emergència humanitària.  Atès que l’atac del Govern d’Israel és manifestament cruel, desproporcionat, immoral i il·legal, ja que està provocant conscientment la mort de nombrosos civils innocents, àdhuc nens, que no tenen res a veure amb l’agressió terrorista de Hamàs i està situant a la població de Gaza, en unes condicions humanitàries extremadament difícils.  Atès la manca de la passivitat del govern espanyol i europeu, que emeten crítiques sense prendre cap tipus de mesura de pressió concret. Atès que estam convençuts que aquest conflicte només pot tenir una solució política que passa, tard o d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al contrari, no farà més que generar més violència i odi.  Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ El ple de l’Ajuntament de Pollença acorda 1.- Demanar al Govern espanyol i a l’Unió Europea que utilitzin totes les vies de pressió política, diplomàtica, comercial i econòmica que estiguin al seu abast:  la suspensió de l’Acord d´Associació amb Israel,   cridar a consultes als ambaixadors d’Israel     aturar el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel… per aconseguir un alto el foc permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el diàleg  entre tots els actors implicats i la represa del procés de pau per tal de complir les resolucions de les Nacions Unides i  d’arribar a una solució justa pel llarg conflicte que es pateix a Palestina.         2.- Posar en marxa a la ràdio municipal una campanya de solidaritat amb els palestins (anuncis, informació, entrevistes…) per fer arribar als mateixos ajuda humanitària mitjançant ONGs o Associacions que facin feina a Gaza.  3.- Fer arribar d’aquest acord (traduït al castellà), al president de la Comissió  Europea, al representant de la política exterior i de seguretat comuna de la Unió Europea,  al President del Govern Espanyol, al ministre d’assumptes exteriors  i a les Ambaixades d’Israel i Palestina a Madrid Signatura    

José Luis García Salvador   Pollença 15 de gener  2009

Share This