* Texte remès per Jose Luis García Salvador, Regidor d’Alternativa EU-EV Pollença.

 

 

Alternativa Esquerra Unida Verds de Pollença demana avui a l’Ajuntament,un drecret per tal d’ordenar que s’obrin les barreres situades al camí públic de Ternelles

En cas de no fer-ho el propietari, proposen que ho faci de manera subsidiària l’Ajuntament.

 

 

Fer aquest decret és l’actuació lògica de l’Ajuntament després de l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi al ple del 25 de setembre, per unanimitat, ja qque al mateix catàleg el camí de Ternelles /camí de l’horta / camí del castell del rei i cala castell es classifica com camí públic en el que a més a més l’administració ha intervingut al llarg del temps.

En compliment dels arts 70 i 71 del reglament de béns locals[1] l’Ajuntament pot recuperar la possessió del camí sense necessitat d’acudir als tribunals, ja que no significa cap tipus de pronunciament sobre la propietat del camí.

Pensam que no s’ha d’esperar més per fer aquest decret ja que aquest diumenge hi ha organitzada per la Plataforma por camins, amb l’adhesió de diferents associacions i partits, una excursió a peu pel camí de Ternelles, excursió que fou notificada al consistori a 23 de Setembre de 2008 i l’administrador de la propietat de Ternelles ha declarat a la premsa que el camí és privat i que la barrera de la finca es trobarà tancada.

Després de tan de temps de tancament d’un camí públic ja és hora que l’Ajuntament defensi l’interès general davant de la usurpació d’un bé públic com el camí de Ternelles.

Pdt. Volem deixar clar que el senyor administrador de la finca pot dir el que vulgui, però dir que el camí de Ternelles és privat és una opinió sense cap fonament, el caràcter públic del camí no té cap discussió:

 

Sense cap dubte el camí de Ternelles és un camí públic. Compleix no un, sinó els dos requisits bàsics per ser considerat públic, ha tingut un ús general des de temps immemorial i l’Administració ha intervingut sobre ell, i a més a més es troba molt documentat.

 

Al llibre de Joan Ramon Bosch i Pere J. Garcia. El camí de Ternelles història, natura, problemàtica, tancament i excursions per un paratge inoblidable, podeu trobar un acurat resum de la documentació que demostra el seu ús públic i les inversions de l’Administració al mateix. També podeu llegir les nombroses referències al seu caràcter públic a les pàgines del catàleg dedicades al camí de Ternelles (document pdf).


Només per tenir una petita idea transcribim el primer document sobre el manteniment públic del camí que tenim és de fa més de 600 anys:

 

El mes de setembre de 1397, el virrei Hug d’Anglessola va remetre una carta al balte de la parroquia de Pollenca: «Carta sobre l’estret de Ternelles per secorriments de aygues esta fort mal encums i en tal manera que els viandants qui per aquell han de passar no ho poden fer sens grans perills. 1 al ser cosa de gran interés del rey i dels seus que es faci fer manament al mostassaf de Pollenca que adobi el cami … «.

 

El 12 d’ octubre de 13 97 el virrei tornava a escriure el següent: «L’altre jorn vos srivim una letra de la tenor següent per tenor de la qual vosltre lo mostassaf de Pollenca ha comencada la obra e reparació del dit camí pero no la ha acabada i lo procurador reial per interés del rei i dels servents que guarden el castell de Pollenca passen i han de passer per dit camí i per en Gullem Marí quei tot die ell sos companyons han de passar per lo dit carní anant a la seva alqueria de Ternelles han suplicat que no soIs dany evident als caminants que havets de passar per aquell més encara del senyor rey i la cosa pública … » (ACA. Reg. 2357).

 

Als segles següents els habitants de Pollença varen seguir pagant les reparacions i millores del camí que ara s’ha fet seu na Leonor March ( al pdf teniu la informació concreta).


Com ja varen comentar la conclusió del coordinador del catàleg de camins és categòrica:

 

No hi ha cap document que fonamenti la quilificació del camí de Ternelles com de caràcter privatiu. A la documentació que aporta el catàleg de camins hi ha prou fonaments que permeten qualificar l’esmentada via com a camí de titularitat pública.

 

————————————————————————————————

[1] Article 70.

1. Les Corporacions Locals podran recobrar per si la tinença dels seus béns de domini públic en qualsevol temps.

Article 71.

1. El procediment per a la recuperació de la possessió podrà iniciar-se a través de les formes previstes en l’article 46.

2. La recuperació en via administrativa requerirà acord previ de la Corporació, al que s’acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, tret que es tractés de repel·lir usurpacions recents.

3. Aquest privilegi habilita a les Corporacions Locals perquè utilitzin tots els mitjans compulsoris legalment admesos, sense perjudici que si els fets usurpadors tenen aparença de delicte es posin en coneixement de l’autoritat judicial.

Share This