EL BLOC PER PALMA, PRESENTA AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE LA FAÇANA MARÍTIMA

 

La coalició, formada per Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, PSM-Entesa Nacionalista, i Esquerra (ERC), planteja modificar els equipaments i augmentar l’espai de la zona verda, respecte al projecte inicial.

Les al·legacions han estat presentades per:Emylse Mas: Coordinadora d’Esquerra Unida Palma- Magí Moranta: secretari d’Organització del PSM-Entesa Nacionalista de Palma- Antoni Esteva: Coordinador d’Els Verds de Palma.- Jordi Baldó: Secretari d’Organització d’ERC-Palma

 Vegeu les fotos al Blog d’Esquerra Unida Verds a l’Ajuntament de Palma

 

 

El BLOC per Palma, coalició electoral formada pels partits polítics Partit Socialista de Mallorca (PSM), Esquerra Republicana (ERC), i la coalició Alternativa-Esquerra Unida-Els Verds, amb presència a l’Ajuntament de Palma, presenta les següents al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Palma al sector de llevant de la façana marítima:

 

1- Sobre la dimensió dels equipaments que hi ha planejats.

 

El BLOC considera que no queda justificat a la proposta formulada el dimensionat dels equipaments prevists a la zona ni la ubicació dels mateixos al bell mig de la zona verda. Per la qual cosa proposa que s’estudiï la reducció de les edificacions previstes i la minimització del seu impacte visual a l’hora que podria estudiar-se un desplaçament dels edificis alineant-los amb el carrer Joan Maragall eixamplant així l’espai verd de primera línia.

 

 

2- Sobre el pàrking previst.

 

El BLOC demana que es precisi quin ús tendrà, si estarà al servei dels equipaments prevists a la zona i/o serà per als residents de la zona. Igualment caldria incorporar una major precisió sobre el volum soterrat previst, la seva incidència en superfície damunt la configuració de la zona verda i la justificació dins del model de mobilitat de Ciutat.

3- Sobre la zona verda.

 

El BLOC considera que cal millorar el caràcter de la zona verda prevista, tant quantitativament com qualitativament, per tal de convertir-la en un autèntic pulmó verd contraposat al ciment que hi contindrà amb l’existent edifici de GESA i els nous equipaments.

Cal dotar de dimensió el parc i vincular-lo a futurs vials no motoritzats (carrils bici) i connectar-lo millor amb el parc lineal que conforma el passeig de primera línia i la platja.

4- Sobre la mobilitat a la zona

 

Abundant sobre el manifestat anteriorment caldria incorporar al projecte una proposta de carril bici que connecti les Avingudes i el Palau de Congressos, integrat en la xarxa del polígon de Llevant i la xarxa del passeig marítim fins a platja de Palma, amb un caràcter més de mobilitat urbana i no tant lúdic i turístic, paper que ja realitza el carril del passeig marítim.

 

Igualment es considera que caldria pacificar el trànsit a l’entrada de Palma i eliminar el caràcter d’autopista de l’actual tram d’accés entre el palau de Congressos i la Seu. Especialment cal tenir present que s’ha de pensar en la integració del tramvia en aquest entorn.

 

Tot això es fa constar als efectes prevists a l’art. 40.1 del Text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, RD 1346/76, de 9 d’abril (BOE núm. 144 i 145, de 16 i 17 de juny), art. 128 del Reglament de Planejament i RD 2159/78, de 23 de juny (BOE núm. 221 i 222, de 15 i 16 de setembre), i art. 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, com a millora genèrica a la proposta aprovada inicialment.

 

Share This