peatonitzacio.jpgVolem mostrar el nostre suport a la petició que avui presenta la Plataforma en defensa d’eu moll a l’equip de govern respecte a fer canvis la peatonització de la primera línia. A falta d’un bon pla de mobilitat, que és el que faria falta, l’Ajuntament hauria d’escoltar a veïns i comerciants i tenir en compte les més de mil firmes que varem registrar.

Després d’analitzar el tema ( llegint els informes de l’inspector de policia i escoltant l’opinió de veïns i comerciants) coincidim amb totes les entitats representades a la Plataforma en que s’ha de recuperar la circulació del trànsit lleuger a una part de la primera línia; el Passeig Londres, per facilitar l’accés dels visitants en benefici de l’activitat comercial i de restauració del Moll bé fins a l’Avda París o fins al carrer Temple Fielding.

El Passeig de Londres absorbeíx tota la circulació d’entrada al Poli de Pollenca provinent d’Alcúdia i a més absorbeix l’estacionament
de gran part dels usuaris de la Platja (més de 400 aparcaments). Els carrers deis voltants ara mateix no tenen capacítat per poder acollir tots el vehicles que els visitants esporádícs de la plaja utilitzen.  A més a més tancar  el Passeig Londres suposa  que el tràfic que vulgui accedir al  centre del Port de Pollença hauria de circular per la ronda de circumvalació fins a la ronda de l’hidroavió i entrar al centre del Port pel carrer Joan  XXlll,  que absorbeix  el transit de vehícles que prové de Pollenca, la qual cosa suposaria la saturació
de una  via prou carregada a hores d’ara.

 

La peatonització  vol dir més facilitats per caminar sense entrebancs, vol dir millora de la vida comercial, vol dir guanyar espais per a activitats lúdiques i festives, vol  dir crear nous espais amables on poder passejar i relacionar-se. Tot aixó no hi cap dins la resposta de per qué peatonalitzar el Passeis de Londres perqué la via no és comercial i no es creen nous espais per passejar ja que ara mateix ja existeix un gran espai, una voravia suficientment amplia per passejar. El que si caldria fer és donar prioritat als vianants al Passeig Londres amb bandes reductores, passos de vianants  i amb una reducció permanent de la velocitat a 30 km/h

 

Sí que te sentit fer la peatonització del  Passeig Saralegui  una via comercial, on les voravies son prou estretes amb el conseqüent perill pels usuaris que en moltes ocasions han de baixar de la voravia i on es nota a faltar un espai, el costat dels locals on poder passejar i relacionar-se. Una via on a més a més no es perden aparcaments.

Share This