<< L’activitat de les nostres assemblees

 grua?a.jpg

Hem rebut queixes de veïns de Cala Molins a la Cala Sant Vicenç sobre la gran grua que s’ha aixecat a un dels solars de la UNAC 33 (Can Botana). Recordam que a aquesta Unitat d’Actuació hi ha ha projectats 38 apartaments i sis piscines i que contra les seves llicències  hi ha tres contenciosos administratius ( dos de particulars i un conjunt del GOB i nostro).

Aquesta grua és un avanç de l’atemptat paisatgístic i destrucció de la Cala que ens espera. Al solar on s’ha aixecat hi ha previst 13 apartaments adossats, abans era Can Colom i havia pins centenaris. Com hem denunciat reiteradament aquestes llicències van contra la fisonomia actual de la Cala i no tenen en compte els serveis i capacitat de la mateixa Cala.

A partir de les  queixes dels veïns varen demanar a la darrera comissió informativa d’urbanisme (final de desembre) per la llicència d’aquesta grua i tan el regidor d’urbanisme com l’arquitecte municipal desconeixien no ja si tenia la preceptiva llicència, si no si feia falta cap llicència especial i els varen tenir que recordar que Segons la norma 104 del PGOU de Pollença;
Grues  La utilització de grues i altres aparells d’elevació estarà sotmesa, a la prèvia llicència municipal a més de complir la legislació en vigor en aquesta matèria.

Avui un dels veïns afectats ens ha informat que va fer un requeriment notarial al promotor, requeriment que va terminar ahir sense obtenir cap resposta, i que ha posat una denúncia davant Delegació de govern.

Aquesta és una més de les irregularitats d’aquestes llicències i del
desgavell i negligent gestió del regidor d’urbanisme i actual batle. Exigim  que s’obri immediatament el corresponent expedient d’infracció urbanística i es demani la llicència i permisos necessaris.

Pdt.  Recordam que aquestes llicències han estat possible per la incompetència de nostre ajuntament que no va ser capaç de fer l’adaptació del PGOU al POOT en 12 anys (el POOT no permetia plurifamiliars). També consideram greu  que l’arquitecte municipal demanés de forma escrita la tramitació amb urgència del projecte de Dotació de Serveis de Can Botana  per evitar l’adaptació al POOT  que havia estat aprovada pel mateix Ajuntament.

Share This