Davant l’inici de la vaga dels treballadors i treballadores del Servei d’Ajuda a Domicili, l’Ajuntament de Palma vol manifestar el següent:

1.- El Consistori vetllarà en tot moment pel compliment dels serveis mínims i perquè els usuaris no pateixin més enllà d’allò admissible les conseqüències del conflicte.
 
2.- Que l’Ajuntament de Palma (des del moment en què, a principis del mes de juliol, es va sol.licitar la seva intervenció en el conflicte col.lectiu plantejat) ha fet i continuarà fent el màxim esforç per facilitar l’acord entre empreses concessionàries i treballadors per a la signatura d’un nou conveni col.lectiu.
 
3.- Que, pel que fa a les contrates actualment en vigor – la vigència de les quals es perllonga fins al proper 31 de març del 2009 – l’Ajuntament té un marge de maniobra molt limitat tal i com posen de relleu els informes elaborats pels serveis jurídics municipals en data de 18 i 23 de juliol i el de l’Interventor municipal de 14 d’agost.
 
4- Més enllà de les limitacions existents per a modificar les contrates en vigor, l’Ajuntament també vol deixar clar que, en un moment de crisi econòmica on, previsiblement, es produiran increments molt poc significatius en els salaris depenents de les administracions públiques, aquesta institució té molt difícil avalar uns increments sol.licitats que suposen un 12,8% el 2008, un 8,5% el 2009, un 8,5% el 2010, un 8,5% el 2011, un 8,5% el 2012 i un 8,5% el 2013, és a dir, increments salarials propers al 60% en 5 anys.
 
5.- Aquesta institució no donarà cap passa en la modificació de les vigents contrates del SAD fins no disposar de tots els informes tècnics i jurídics necessaris.
Així mateix, l’Ajuntament està i ha estat sempre disposat a introduir millores que s’estimin raonables a les contrates vigents sempre que es produeixin dins el més escrupolós respecte a la legalitat i els procediments contractuals vigents.
De fet, aquelles millores com la garantia d’estabilitat en els salaris de les treballadores familiars – que està associada a un increment del servei prestat als usuaris – serà implementada tan aviat com sigui possible.
 
D’altra banda, pel que fa a les condicions que han de regular la nova contracta (a partir d’abril del 2009) l’Ajuntament ja ha manifestat a les parts implicades en el conflicte la seva disponibilitat per dialogar amb empreses i sindicats sobre les determinacions que seria més convenient incloure-hi.
Share This