L’Institut Balear de la Dona elabora un protocol de detecció,prevenció i atenció de la violència masclista

L’objectiu és aconseguir un abordatge integral del fenomen, per fer més efectius els procediments i aportar més suport a les víctimes

 

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració , a través de l’Institut Balear de la Dona i amb el suport d’altres institucions i entitats socials, ha elaborat un protocol de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista per tal d’ordenar i d’impulsar totes les accions de manera coordinada i eficaç, i aconseguir un abordatge integral d’aquest fenòmen i una major efectivitat en el procediment, cosa que redundarà en el fet que la víctima es senti amb més suport i segura.

L’objecte del protocol -que ha estat presentat aquesta setmana en roda de premsa per la consellera Fina Santiago, la directora de l´IBD, Lila Thomàs; i el director de Planficació i Formació Social, Andreu Horrach– és millorar la coordinació entre les institucions i entitats implicades en la protecció i assistència a dones en situació de risc o víctimes de violència masclista i d’agressions sexuals, i també establir unes pautes d’actuació homogènies per a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears que redundin en benefici de l’atenció a les víctimes.

El document serà sotmès al vistiplau del Consell Rector de la Dona i continuarà la seva tramitació, que finalitzarà el gener de 2009, data en què es preveu aplicar-lo a totes les Illes.

L’objectiu final que es persegueix és que s’ha d’aturar la violència contra les dones, «ja que representa una clara vulneració dels drets humans».

El protocol s’estructura en tres parts interrelacionades:

– un protocol sobre casos de presumpció de violència masclista, amb l’objectiu de prevenir-la en la mesura que sigui possible, a través de distintes fórmules de detecció;
– un altre sobre l’atenció davant casos efectius de violència masclista, i
– un tercer document per aplicar en casos d’agressions sexuals.

Igualment, el protocol aporta mesures i suggeriments d’actuació en els àmbits següents: àrea judicial, de seguretat, de salut, social, educativa i de programes específics d’atenció per a la violència masclista.

Es tracta, per una banda, d’intentar detectar possibles casos de violència de gènere a través dels professionals que estan en contacte amb les famílies, des de centres de salut, forces de seguretat, col·legis i instituts, serveis socials…
Igualment, es vol evitar que una vegada que la víctima es decideix a denunciar, hagi de passar durant el procés que acompanya la denúncia per situacions incòmodes com, per exemple, evitar que hagi de explicar l’agressió (i reviure l’experiència) en diverses ocasions, si es pot fer servir la declaració inicial durant tot el procés previ al judici oral. Igualment, el protocol estableix la figura de «l’acompanyant» de la víctima, un professional que se li assignarà a l’inici del procés i que l’acompanyarà en totes les actuacions que hagi de fer davant qualsevol institució per fer-la sentir més segura i tranquil•la.

Al protocol es creen sis estructures:

1. Un centre municipal de recepció, intervenció i atenció integral en violència masclista que recau en l’Ajuntament de Palma, amb les següents funcions en el municipi:

a) Sistematitzar, intervenir i fer seguiment, de forma coordinada amb la resta d’àrees del protocol, de les comunicacions rebudes, incloses les ordres de protecció.
b) Informar dels drets i de les conseqüències de la violència masclista per al nucli familiar.
c) Informar i gestionar els recursos i programes propis.
d) Derivar de forma efectiva a altres recursos d’atenció.
e) Acompanyar la dona a qualsevol recurs que sigui necessari.

2. Quatre centres insulars de recepció, intervenció i atenció integral en violència masclista, un per illa (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), amb competències insulars i amb les funcions de l’anterior.

3. Un centre suprainsular de recepció, avaluació i seguiment en violència masclista que recau en l’Institut Balear de la Dona amb les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment del protocol interadministratiu.
b) Sistematitzar totes les comunicacions derivades de la violència masclista i rebudes pel centre municipal i pels centres insulars.
c) Elaborar estadístiques.
d) Vetllar pel seguiment, de forma coordinada amb la resta d’àrees del protocol, de les comunicacions rebudes, incloses les ordres de protecció.
e) Garantir la formació als diferents professionals que intervenen en el protocol interadministratiu.
f) Editar manuals o guies de recursos i de pautes d’actuació davant la violència masclista.
g) Coordinar-se amb organismes i institucions d’àmbit estatal en aquesta matèria.

El protocol es completa amb la definició de fitxes de procediments i fluxgrames, i també estratègies de coordinació, seguiment i avaluació.

Share This