Afers Socials, l’Institut Balear de la Dona i els quatre consells insulars impulsen la campanya per la igualtat «Mateixos drets, mateixes obligacions»

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’Institut Balear de la Dona i els quatre consells insulars impulsen una campanya a favor de la igualtat amb el títol “Mateixos drets, mateixes obligacions”, que aposta a través d’imatges de situacions reals per un repartiment equitatiu entre homes i dones, no només de les tasques domèstiques, sinó també del temps d’oci i dels càrrecs de responsabilitat.

A la presentació de la campanya han assistit la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago; la directora de l’Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs; la consellera de Joventut i Igualtat del Consell Insular de Mallorca, Josefina Ramis; el conseller de Família i Ciutadania del Consell Insular de Menorca, Esteve Ferrer; el director insular de Família, Antoni Anglada; i la consellera d’Igualtat del Consell Insular de Formentera, Sonia Cardona.

la corresponsabilitat és, més que una ajuda puntual, repartir-se tot el que afecta els membres d’una mateixa unitat familiar: no només hem de ser responsables del que hem de fer per viure millor, per estar més còmodes i més tranquils, sinó que també hem de ser responsables de l’organització dels espais i el temps de manera conjunta. I, en aquest aspecte, s’hi han d’implicar totes les persones: adultes i adolescents, grans i infants”.

La campanya pretén, per una banda, incitar un debat i obrir una reflexió en el si de les famílies sobre com es reparteixen les tasques domèstiques i qui gaudeix de més temps d’oci, sota el lema “Per què no?”. Per l’altra, adreça un missatge a les empreses amb l’objectiu que es plantegin per què els llocs directius no es reparteixen al 50 % entre homes i dones, tal com correspondria per percentatge de població.

Aquesta campanya, impulsada per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’IBD i els quatre consells insulars, ha volgut basar-se en exemples reals per demostrar que la igualtat és possible si tots —família, empreses, educadors…— assumim que homes i dones són iguals i, per tant, tenen el mateix dret a gaudir del temps d’oci, les mateixes obligacions domèstiques i familiars i la mateixa capacitat per assumir tasques de responsabilitat. Construint una societat més igualitària, contribuirem també —des de l’educació i la defensa dels valors de la igualtat— a treballar per eradicar la violencia masclista dins la societat.

<<< Publicitat de la campanya que inclou TAULA d’autoavaluació d’ús colectiu per a totes aquelles persones quecomparteixen ‘l’habitatge i la vida en comú’, sigui quina sigui la relació afectiva que els uneix. Per veure-ho feu clic aquí

Share This