ImageEU i Els Verds de Mallorca han acordat concórrer en coalició per primera vegada a les Eleccions Generals. Lamenten que no hagi estat possible reeditar «Progressistes» pels canvis d´aliances en els seus socis. La candidatura d´EU-EV es reclama hereva del llegat progressista de les experiències de Progressistes, el Bloc i Eivissa pel Canvi.

Davant la celebració de les Eleccions Generals el proper mes de març,  Esquerra Unida de les Illes Balears i Els Verds de Mallorca manifesten:

1.- Que les properes eleccions generals són d’una extraordinària importància per tal d’assolir els següents objectius:

§         Redefinir la relació de les Illes Balears amb l’Estat en termes de millora de l’autogovern i millora del nostre sistema de finançament amb l´establiment d’un concert econòmic solidari. Reconeixement ple dels nostres drets lingüístics i culturals.

§         Avançar decisivament en la igualtat d’oportunitats, la qualitat dels serveis públics, els sistemes de protecció social, l’accés a un habitatge disgne i l’accés a treballs estables i ben remunerats

§         Impulsar l’economia sobre la base de la recerca i el desenvolupament i tenint sempre com a objectiu avançar en la lluita contra el canvi climàtic, en la protecció del nostre territori i la qualitat del medi ambient

§         Avançar en la democratització de l’Estat, en el reforçament del poder municipal, en la lluita contra la corrupció, en el reconeixement dels drets cívics, la tolerància i el respecte a les minories

§         Avançar decisivament en el reconeixement de la realitat plurinacional de l’Estat, l’autogovern dels pobles i nacions que el conformen i la seva capacitat per finançar de manera suficient i solidària les seves polítiques

§         Col.locar l´Estat en una posició d’avantguarda pel que fa a la cooperació internacional i la salvaguarda de la pau en el marc d’una Unió Europea amb un contingut més social i unes institucions molt més democràtiques.

2.- Que és la seva voluntat presentar als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears una oferta electoral que defensi aquests objectius amb claredat i fermesa

3.- Que aquesta opció la volem presentar amb altres opcions polítiques de manera coherent amb el que han significat experiències com Progressistes per les Illes Balears o el Bloc per Mallorca.

4.- Que, des del punt de vista programàtic, l’oferta que volem presentar als electors i electores de les Illes Balears es basa en els següents eixos:

 • Aprofundir en l’autogovern

  

 •  
  • Reclamar un nou sistema de finançament basat en el concert econòmic solidari.
  • Modificar la Constitució i anar cap a un Estat federal i republicà de lliure adhesió. Eliminar la prohibició de federació entre comunitats autònomes.
  • Reconeixement de la realitat plurilingüe del estat.
  • Reforçar les relacions amb la resta de territoris de llengua catalana.
  • Participació institucional de les Comunitats Autònomes a la Unió Europea.
  • Aconseguir compensacions efectives pels efectes de l’insularitat. Negociar un nou REB.

 • Tots els drets per les persones.

o       Reduir la precarietat laboral i reconeixement dels drets dels treballadors fitxes discontinus.

o       Revalorització d’allò públic en matèria d’educació, sanitat, prestacions socials, etc.

 •  
  • Compensar la mala dotació inicial de les transferències educatives. Reconeixement de l’estat de les noves necessitats derivades de l’increment de la població.
  • Compensar el retard estatal de la inversió sanitària per habitant.
  • Adopció de mesures legislatives que penalitzin la retenció especulativa dels habitatges i que garanteixin la construcció d’habitatges assequibles
  • Eliminar les càrregues fiscals als productes culturals.
  • Lluita prioritària contra la pobresa. Aconseguir la renda mínima garantida, la pensió bàsica universal, la despesa social pública ha d’arribar al 27% del PIB.
  • Polítiques actives cap al jovent amb la seva participació.
  • Suport a les polítiques de la gent gran. Igualar la pensió mínima al salari mínim interprofessional.
  • Polítiques decidides cap a l’eliminació de les discriminacions cap a les persones discapacitades.
  • Reforma de la Llei d’Estrangeria per tal de facilitar la integració normalitzada d’aquells que viuen i treballen a l’Estat espanyol. Capacitat des de les Illes per poder negociar els contingents de noves entrades.
  • Desenvolupament de la Llei d’Igualtat de Gènere. Llei de terminis en matèria d´avortaments.
  • Reforçament dels drets civils.
  • Enduriment de les mesures per lluita contra la sinistralitat laboral i la sinistralitat a les carreteres

 • L’economia al servei de les persones i canvi de model cap a la sostenibilitat.

o       Negociar un Règim Especial, amb especial cura del sector primari i industrial.

 •  
  • Reforma Fiscal amb un sentit progressiu, que paguin més el que més tenen. Supressió d’imposts indirectes en favor d’aquells que graven la renda
  • Els Pressuposts Generals del Estat (PGE) han de facilitar la correcció dels efectes de l’insularitat, generar ocupació en la temporada baixa i compensar els dèficits de finançament de les Illes.
  • Cal compensar els dèficits reconeguts amb educació, sanitat, infrastructures ferroviàries i manteniment de xarxes viàries no impactants amb el territori.
  • Suport a la xarxa d’empreses petites i mitjanes, pròpies de l’entramat econòmic de les zones mediterrànies.
  • Recolzament específic a l’economia social. Suport a les diferents formes de l’economia solidària.
  • Potenciar els drets dels autònoms i el reconeixement de la seva aportació al conjunt de l’economia.
  • Recolzament a la fiscalitat ecològica.
  • Compliment dels acords de Kioto i Bali.
  • Protecció a la biodiversitat i a les polítiques d’estalvi dels recursos naturals.
  • Oposició a les centrals nuclears i potenciament de les energies renovables.
  • Suport a l’agricultura ecològica.

 • Més democràcia, més pau, més solidaritat.

o       Polítiques actives per la pau. Treballar per la prevenció dels conflictes.

 •  
  • Per una Europa federal dels pobles i de les llibertats.
  • Foment del diàleg euromediterrani.
  • Inversió del 0’7% del PIB del estat en cooperació internacional.
  • Reforma de la Llei electoral i del sistema injust actual que afavoreix descaradament el bipartidisme i la desvirtuació del sistema proporcional.
  • Lluita contra la corrupció. Reincorporació al Codi Penal de la prevaricació per omissió, enduriment de les penes i adoptar mesures legislatives en contra del transfuguisme
  • Impuls de la societat civil i de l’articulació de la seva participació en la gestió de la política

5.- Que l’assoliment d’aquests objectius requerirà, tant al Congrés com al Senat, l’establiment de relacions polítiques obertes a d’altres grups que els comparteixin i, de manera preferent, amb Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds,  Bloc Nacionalista Galleg,  Esquerra Republicana, Xunta Aragonesista, Nafarroa Bai i d’altres similars.

6.- Que, de cara a la investidura, volen col.laborar activament en la constitució d’un govern d’esquerres a l’Estat espanyol

7.- I que, per a la confecció de les llistes, un acord hauria de passar per:

a)     Respectar la representativitat real de les forces en presència derivada dels resultats electorals a les darreres eleccions generals

b)     Repectar la realitat pluriinsular

c)     Aplicar un criteri de paritat de gènere

Share This