ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS EXIGIRÀ MÀXIM RIGOR EN LA DISCIPLINA URBANÍSTICA PER EVITAR CASOS COM EL DE L’HOTEL SON MOLL

Així mateix impulsarà altre mesures a nivell estatal i autonòmic per afavorir la seguretat dels treballadors i treballadores

 EU-EV exigirà als Ajuntaments  màxim rigor en la disciplina urbanística per  tal de garantir la seguretat dels treballadors i evitar que es produeixin altres casos com el de l’Hotel Son Moll on, recentment, varen morir quatre treballadors .

 

A la tragèdia de l’Hotel Son Moll hi ha uns responsables directes que són els promotors, els constructors i el coordinador de seguretat  que es llençaren irresponsablement a realizar unes obres sense els requeriments exigits per la llei.

 Però, dit això, també és cert que aquesta tragèdia mai no s’haguessen produït si l’Ajuntament hagués actuat d’acord amb la llei i hagués paralitzat unes obres sense llicència i sense Pla de Seguretat aprovat.

L’aposta dels promotors era que l’Ajuntament no arribaría a paralitzar les obres i que, un cop realitzdes, aconseguirien legalitzar-les. Tot això pagant un únic preu: una multa administrativa irrisòria en  comparació amb el benefici de poder obrir l’hotel en temporada alta

Malauradament, la posició del responsable d’urbanisme de Capdepera, malgrat que coneixia perfectament que les obres s’estaven realitzant sense llicència i sense un Pla de Seguretat aprovat,  responia perfectament a aquestes expectatives:  en contra del que s’ha afirmat reiteradament, mai no  va ordenar paralitzar les obres i ni tan sols va obrír un expedient de disciplina urbanística que permetés donar aquesta ordre (que,  cas de no ser complerta per part de l’interessat, s’havia de fer efectiva per part de la policía local al cap de 48 hores)

Aquesta actuació està lluny de ser excepcional. Es, de fet, una tònica habitual. Molts d’Ajuntaments no instrueixen o simplement retarden l’inici dels expedients de disciplina urbanística i la notificació de les ordres de paralització fins a un punt que  les fan inefectives perquè les obres – efectuades sense llicència –  ja han acabat.

Unes obres sense llicència no són només un problema urbanístic: són també un atemptat a la seguretat dels treballadors i treballadores perquè la Llei de prevenció de riscs laborals vincula la concessió de la llicència i l’aprovació d’un Pla de Seguretat

LES NOSTRES PROPOSTES

.Es per això que EU-EV s’adreçarà a tots els Ajuntaments o n tengui representació institucional per exigir, tant des del govern com des de l’oposició, que es posin tots els mitjans humans i materials necessaris i, sobre tot, la voluntat política precisa perquè, en aquells casos en què es requereixi  projecte d’execució o, fins i tot, sense requerir-se  projecte d’execució, hi intervenguin diverses empreses, una empresa i diversos treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, s’apliqui el següent protocol:

 -Obrir expedient de disciplina urbanística al dia següent de la detecció d’unes obres efectuades sense llicència

– Posar en marxa el mateix dia el decret de paralització cautelar de les obres– Notificar el decret amb la máxima diligència

– Paralitzar subsidiàriament les obres, si. 48 hores després de rebuda la notificació, aquestes  continúen en marxa

Així mateix, EU-EV plantejarà a les instàncies pertinents les quatre mesures següents :

1.    Creació d’una Fiscalia Especial per a delictes relacionats amb la salut dels treballadors i treballadores, en els mateixos termes que una  fiscalia anticorrupció, la fiscalia per casos de violencia de gènere.

2.    Creació d’un Fons mixte estatal i autonòmic per avançar les indemnizacions a les famílies i evitar que retirin les denúncies penals a canvi de cobrar més aviat aquestes indemnitzacions

.3.    Major dotació de recursos per a la Inspecció de Treball del Ministeri i per a la Inspecció de Riscos Laborals de la Conselleria.

4.    Garantir la independència dels coordinadors de seguretat, que no haurien de ser contractats lliurement pels promotors sino mitjançant el torn d’ofici del col·legi profesional corresponent.

————————————————————————————————

<< Esquerra Unida, la opinió

Per Eberhard Grosske, Responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Federal i Regidor d’esquerra Unida Verds a l’Ajuntament de Palma, entre d’altres

HOTEL SON MOLL: NO ES UN ACCIDENT

Les quatre víctimes mortals de l’accident de Cala Rajada no han estat víctimes d’un accident

grosske

Han estat víctimes de la codícia d’uns promotors que s’han botat la llei per tal de fer guanys ràpids a la propera temporada.

Han estat víctimes de la irresponsabilitat dels constructors i els tècnics de l’obra que s’han prestat a treballar sense llicència concedida i, a més, sense mesures de seguretat i a escarada.

Han estat víctimes de la irresponsabilitat de l’Ajuntament de Capdepera que no ha actuat amb fermesa davant una obra major i il.legal.

Han estat víctimes de la manca de recursos de la Conselleria de Treball i de la Inspecció per controlar el que passa a la nostra comunitat.

I han estat víctimes d’una legislació insuficient que en ZP no sembla interessat en canviar(…)

< Segueix llegint aquí

Share This