Manifest unitari amb motiu 25novembre:Dia Internacional contra la violència de gènere

*Signen aquest manifest Joves d’Esquerra Unida, JEN-PSM, Joventuts Socialistes i Noves Generacions

 

acte?joventut.jpgLa violència contra les dones és una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals; la violència de gènere és la màxima expressió de les desigualtats de gènere que pateixen dones de tot el món, fruit d’una situació de subordinació respecte de l’home i desigual repartiment de poder, és la persistència d’actituds i funcionaments patriarcals enquistats a la nostra societat.

Avui ens concentram aquí representants de totes les organitzacions polítiques juvenils per manifestar de manera unànime la nostra repulsa cap a aquests actes de violència per raons de gènere, i exigim el compromís d’institucions i societat civil per acabar amb aquesta xacra.

La primera passa per arribar a una solució és deixar de considerar la violència de gènere com a un problema de la dona i considerar-lo com a un problema de la societat. Només quan tots ens impliquem aconseguirem superar i eradicar la violència per raó de gènere.

L’educació en igualtat és el millor instrument per prevenir aquest tipus de violència. Per aquest motiu, reivindicam un major esforç per part de les institucions educatives i de la conselleria d’educació per adreçar més esforços en la posada en marxa de projectes coeducatius, començant per l’etapa de 0-3 anys, i continuant al llarg de tots els altres cicles, per fomentar des de la base la cultura de la igualtat d’oportunitats, la resolució pacífica de conflictes i la mediació.

És fonamental una major implicació de tots els agents socialitzadors per transformar els rols i estereotips tradicionals, per tant, és imprescindible que els mitjans de comunicació siguin responsables i deixin de fomentar manifestacions publicitàries que cauen en estereotips fàcils i tan perjudicials per aconseguir la igualtat efectiva . I és que les desigualtats de gènere surten rendibles, per això reivindicam la retirada dels anuncis de prostitució, per ser una publicitat sexista i que encobreix situacions d’explotació sexual de milers de dones.

Les organitzacions juvenils aquí presents volem fer una crida a la ciutadania i en especial al jovent perquè no toleri cap situació de violència de gènere. No podem mirar cap a una altre banda en una situació d’aquest tipus, tenim la responsabilitat de denunciar als agressors i donar tot el nostre suport a les víctimes, perquè les dones maltractades ja es senten massa soles com per deixar-les de banda.

En un dia com avui, instam a les institucions a continuar amb el desplegament legislatiu necessari per aplicar el principi d’igualtat d’oportunitats a tots els àmbits de la nostra societat i oferir la correcta assistència social integral de les dones víctimes, dret reconegut amb la “Ley Integral contra la Violencia de Género”.

Instam als i les joves de la nostra comunitat, que s’impliquin en la lluita contra la violència de gènere, i denunciïn qualsevol tipus de desigualtat entre homes i dones.

 

Manifiesto Unitario con motivo 25 noviembre:Día Internacional contra la violencia de género

*Firman este manifiesto Joves d’Esquerra Unida, JEN-PSM, Juventudes Socialistas y Nuevas Generaciones

 

La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; la violencia de género es la máxima expresión de las desigualdades de género que padecen mujeres de todo el mundo, fruto de una situación de subordinación respecto al hombre y desigualdad en el reparto del poder, es la persistencia de actitudes y funcionamiento patriarcales enquistados en nuestra sociedad.


Hoy nos concentramos aquí representantes de todas las organizaciones políticas juveniles para manifestar de manera unánime nuestra repulsa hacia estos actos de violencia por razón de género, y exigimos el compromiso de instituciones y sociedad civil para acabar con esta lacra.

El primer paso para llegar a una solución es dejar de considerar la violencia de género como un problema de la mujer y considerarlo como un problema de la sociedad. Solo cuando todos nos impliquemos conseguiremos superar y erradicar la violencia por razón de género.


La educación en igualdad es el mejor instrumento para prevenir este tipo de violencia. Reivindicamos un mayor esfuerzo por parte de las instituciones educativas y de la Conselleria de Educació para destinar más esfuerzos en la puesta en marcha de proyectos coeducativos, comenzando por la etapa de 0-3 años, y continua al largo de todos los otros ciclos, para fomentar desde la base la cultura de la igualdad de oportunidades, la resolución pacífica de conflictos y la mediación.


Es fundamental una mayor implicación de todos los agentes socializadores para transformar los roles y estereotipos tradicionales, por tanto, es imprescindible que los medios de comunicación sean responsables y dejen de fomentar manifestaciones publicitarias que can en estereotipos fáciles y tan perjudiciales para conseguir la igualdad efectiva. Y es que las desigualdades de género salen rentables, por eso reivindicamos la retirada de los anuncios de prostitución, por ser una publicidad sexista, que encubre situaciones de explotación sexual de miles de mujeres.


Las organizaciones juveniles aquí presentes queremos hacer una llamada a la ciudadanía y en esencial a la juventud para que no tolere ninguna situación de este tipo, tenemos la responsabilidad de denunciar a los agresores y dar todo nuestro apoyo a las víctimas, porque las mujeres maltratadas ya se sienten demasiado solas como que les demos la espalda.


En un día como hoy, instamos a las instituciones a continuar con el despliegue legislativo para aplicar el principio de igualdad de oportunidades a todos los ámbitos de nuestra sociedad i ofrecer la correcta asistencia social integral de las mujeres víctima, derecho reconocido en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Instamos a los y las jóvenes de nuestra comunidad, que se implique en la lucha contra la violencia de género, i denuncien cualquier tipo de desigualdad entre hombres y mujeres.

Share This