Miquel Rosselló presenta «La cultura de la qualitat de gestió als municipis de Mallorca. Una diagnosi aproximativa»

Amb aquesta publicació, es pretén promoure la qualitat dins les polítiques locals


miquel?rossello?neus?truyol?260209.jpgMiquel Rosselló, conseller de Cooperació Local, i Neus Truyol, tècnica de l’Observatori de Polítiques Locals, han presentat el llibre La cultura de la qualitat de gestió als municipis de Mallorca. Una diagnosi aproximativa, un estudi elaborat per Gabriel Bassa i editat pel Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

Aquest estudi, referit a l’àmbit dels municipis de Mallorca, pretén presentar un diagnòstic aproximatiu sobre la cultura de la qualitat de gestió i la política de formació professional a l’Administració local. Alhora, ha de ser una eina per promoure la qualitat i millora contínua dins les polítiques locals, un dels objectius estratègics del Departament de Cooperació Local en aquesta legislatura. Així mateix, ha de permetre al Departament aproximar-se a la realitat municipal de la nostra illa i, així, poder afrontar en millors condicions les tasques d’assistència tècnica i d’assessorament que desenvolupa envers els municipis.

L’estudi s’ha dividit en tres grans blocs: la cultura de la qualitat de gestió i els ajuntaments que hi estan familiaritzats; els recursos tecnològics i les infraestructures per a la gestió de la qualitat de què disposen els ajuntaments, i, finalment, els recursos i les infraestructures per a la millora d’aquesta gestió de qualitat i per a la formació.

Les conclusions de l’estudi són que només set dels quaranta ajuntaments que hi han participat estan familiaritzats amb la cultura de la qualitat de gestió (Pollença, Campanet, Binissalem, Algaida, Felanitx, Andratx i Calvià). D’aquests, només tres afirmen que actualment tenen en marxa iniciatives en relació amb l’avaluació dels serveis. Tot i això, tretze dels quaranta municipis (el 32,50 %) es plantegen la possibilitat a curt o a mitjà termini d’adoptar iniciatives per implantar un sistema d’avaluació de la qualitat.

Quant als recursos tecnològics, cal destacar que el 70 % del personal disposa d’ordinador al seu lloc de feina. No obstant això, se n’ha detectat un ús deficitari com a eina de treball, ja que encara es continua fent una utilització massiva del paper. De les 525 persones enquestades, el 47 % no usa mai el correu electrònic per a les comunicacions internes i el 43 % no l’usa mai per comunicar-se amb el públic. D’altra banda, un 89 % afirma que no té accés a intranets corporatives.

Amb referència el tercer bloc temàtic, s’ha d’assenyalar la poca oferta formativa dels ajuntaments, la manca d’infraestructures, l’absència d’un registre de les activitats de formació i la poca presència de responsables d’aquest àmbit, presents només en vuit ajuntaments.

Una versió electrònica d’aquest llibre es pot descarregar del web del Consell de Mallorca, a les pàgines de l’Observatori de Polítiques Locals .

Share This