L’autèntica crisi institucional del moment, per a EU, és la dels Ajuntaments

011009_eberhard_grosske-david_abrilEl Secretari de Política Municipal federal d’IU, Eberhard Grosske, i el coordinador d’EUIB, David Abril, han presentat avui en roda de premsa les propostes d’EU sobre millora del finançament local.

A la roda de premsa, Grosske ha recordat que a pesar que els Ajuntaments són els que reben la major part de les demandes de la ciutadania per fer front als seus problemes, segueixen essent l’administració pitjor finançada.

De fet, amb el nou sistema de finançament es millora la capactitat pressupostària de les CCAA, però els Ajuntaments segueixen administrant només entre un 10 i un 15% dels recursos. Grosske ha afirmat, davant això, que “la pobresa dels Ajuntaments és antisocial, ja que quan la gent va a manifestar la seva angoixa i les seves necessitats és a l’administració local, que hi van”.

Segons Abril, “Els Ajuntaments no poden fer front des de fa molt de temps a les seves despeses corrents, ja que bona part del finançament que reben depèn de projectes d’inversió finalistes, que no permeten resoldre aquest problema de les enormes despeses ordinàries a què han de fer front. Alguns ajuntaments estan ara pràcticament en una situació de fallida tècnica, i això és alarmant, perquè els municipis són el primer nivell del sistema democràtic”.

Des d’EU hem elaborat un model de moció per presentar als diferents Ajuntaments, on es recullen les diferents propostes sobre aquest tema:

  • exigir el Govern central que elabori de manera concertada amb la Federació Estatal de municipis un nou model de finançament municipal que garanteixi la suficiència financera dels Ajuntaments;
  • el reconeixement del deute històric municipal, que s’ha anat acumulant al llarg d’aquests anys de democràcia, i que es valoren en uns 7000 milions d’euros;
  • exigir a les CCAA la posada en marxa d’iniciatives dirigides a obrir la participació dels Ajuntaments en els ingressos autonòmics;
  • exigir el Govern central que amb caràcter immediat afegeixi als Fons Especials d’inversió prevists un Fons General de 3.000 milions destinat a finançar la creixent despesa corrent a la qual han de fer front els Ajuntaments.

Aquestes propostes seran treslladades des dels diferents Ajuntaments on sigui aprovada, al Govern Central, els governs autonòmics, grups parlamentaris i associacions municipals.NOTES:
– Podeu accedir a la moció íntegra en català fent clic aquí http://www.scribd.com/doc/20472392/091001MOCIO-SOBRE-LA-MILLORA-DEL-FINANCAMENT-LOCAL
– Per més informació visiteu el blog del ‘Banc d’Iniciatives Municipal’ d’IU federal http://www.iumunicipal.blogspot.com/


 

SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL

Des de fa més de 30 anys els ajuntaments de l’estat espanyol han vingut reclamant una solució justa en matèria de finançament, mesura que lluny d’aconseguir-se s’ha anat demorant d’un mode inexplicable en el temps.

Des de l’inici de la democràcia al nostre país totes les forces polítiques han inclòs entre els seus eixos programàtics i compromisos electorals, millorar el finançament municipal, i sempre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha plantejat com a prioritat resoldre el marc competencial i de finançament dels ajuntaments.

No només han estat els ajuntament, sinó també els partits polítics, el Congres i el Senat –càmeres de representació de la sobirania popular-, qui en reiterades ocasions han aprovat al llarg dels anys nombroses mocions i proposicions. Instant al govern de torn a que resolgués el problema del finançament deficitària dels ajuntaments del nostre país. Cap recordar, en aquest sentit, la darrera proposició que, a instància d’Izquierda Unida (IU), va ser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats el mes de juny de 2008.

Més encara, tots els Presidents de Govern, en les reunions mantingudes amb els representants dels Ajuntaments s’han compromès a abordar sense dilació el marc competencial de finançament dels ajuntaments.

Però lluny d’avançar en la millora del finançament, en aquests anys, s’han produït decisions i fets que han anat agreujant la situació fins a límits insostenibles.

Hem vist com s’incomplia el compromís d’abordar el finançament local dels ajuntaments, al mateix temps que es defineix el nou model de finançament autonòmic i com els ajuntaments han estat relegats a un segon pla en la redistribució dels recursos públics. Els ajuntaments, davant la deixadesa d’altres administracions, han anat assumint competències impròpies que s’estan finançant amb recursos municipals que haurien de ser finançades per altres administracions. Si a aquest fet unim un finançament insuficient i injust, un model desigual, confús i parcial o, per exemple, decisions com la retirada de l’Impost d’Activitats Econòmiques sense la compensació oportuna per part de l’Estat i la creixent demanda social de serveis, podem concloure que s’ha arribat a una situació inadmissible.

Els ajuntaments, els pobles i les ciutats de Espanya han estat en els darrers 30 anys un potent motor de canvi. A més a més, ara estan cridats a jugar un paper clau en la consecució de la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, en l’increment de la cohesió social, en ser espais de convergència i integració i institucions que amb rapidesa i eficàcia donen resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, ja que són a ells als que acudeixen aquests cercant solució als seus problemes, unes vegades competència municipal, i en la major part dels casos, competència d’altres administracions. Per cobrir aquests objectius són imprescindibles més recursos.

Des d’IU hem treballat, en el marc de la FEMP, i a través de la nostra respresentació a les institucions de l’Estat i de les comunitats autònomes, per que aquesta situació millori, perquè s’abordi aquest tema d’urgència. Ho hem fet amb lleialtat i deixant clar que en aquesta matèria no hi caben ja solucions mitges essent el moment d’abordar aquesta assumpte conjuntament amb el nou model de finançament autonòmic. Ja no hi caben més demores, demagògies, ni discuples.

Tots sabem que en èpoques de crisi és imprescindible que existeixin recursos suficients per a pal·liar les necessitats de les classes populars que són víctimes de l’atur, les hipoteques, l’augment dels preus dels productes bàsics, etc. tots sabem que aquests ciutadans al primer lloc que acudeixin amb la seva angoixa i les seves necessitats són als ajuntaments. En aquest sentit, es pot afirmar que els problemes financers dels Ajuntaments són problemes socials per a la ciutadania.

Per tot això i davant la gravetat de la situació es proposa al ple de l’Ajuntament adopti els següents acords:

1er Exigir al Govern Central que abordi de manera immediata i concertadament amb la FEMP la definició d’un nou model de finançament municipal que garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis, la presentació de serveis bàsics de qualitat per a tota la ciutadania amb independència de la grandària del municipi.

2on Exigir al Govern Central el reconeixement del deute històric municipal que s’ha anat acumulant al llarg dels anys com a conseqüència de l’assumpció de competències d’altres administracions amb recursos dels propis ajuntament i que estiguin qualificats en prop de 7.000 milions d’euros, establint els mecanismes corresponents per a la seva compensació.

3er Exigir al Govern Central el compromís per a l’aprovació d’una nova Llei de Govern Local, i una nova Llei de finançament local, que amb el més ampli consens polític, estableixi el nou marc competencial amb el finançament adequat i suficient en el present període de sessions parlamentari.

4art Exigir a les comunitats autònomes la posada en marxa d’iniciatives dirigides a obrir la participació dels Ajuntaments en els ingressos de les comunitats autònomes, amb l’objectiu de complir el mandat constitucional de suficiència financera de les corporacions locals que avui assumeixen sense compensació alguna competències clarament autonòmiques.

5è Recolzar quantes iniciatives realitzi la FEMP per aconseguir aquests objectius, davant la insostenibilitat de la situació de finançament municipal existent en el moment, sin excloure les mesures de pressió i reivindicatives que es considerin oportunes.

6è Sol·licitar del Govern Central que, amb caràcter immediat, afegeixi als Fons Especials d’Inversió previstos un Fons General de 3.000 milions d’euros destinant a finançar la creixent despesa corrent a la que han de fer front els ajuntaments.

De la present moció  es donarà trasllat:

  • President del Govern d’Espanya
  • Vice-presidenta Segona i Ministra d’Economia.
  • Grups parlamentaris del Congrés i el Senat.
  • Al President de la Comunitat Autònoma i grups parlamentaris del Parlament Autonòmic.
  • Associacions del municipi.


Share This