aj_palma_291009El conveni s’emmarca en la definició del departament de Cochabamba com a AMAT (Àrea de Màxima Atenció) de la cooperació internacional de l’Ajuntament de Palma.

Des del principi de la legislatura, l’Ajuntament està impulsant una nova línia en matèria de cooperació, conscient del repte que representa la lluita per a l’eradicació de la pobresa i la potenciació d’un desenvolupament humà, social i econòmic equitatiu arreu del món.

En aquest sentit, la Regidoria de Benestar Social ha treballat per portar la cooperació municipal al nivell més alt d’eficiència possible, acostant les seves línies d’actuació als criteris tècnics que s’han demostrat més solvents per dur a terme projectes d’ajuda al desenvolupament internacional.

Concretament, l’eficiència en la cooperació al desenvolupament es fonamenta en quatre pilars fonamentals que ha explicat el Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura, Eberhard Grosske:

  1. Concentració de l’ajuda: des de Benestar Social s’han definit dues Àrees de Màxima Atenció (AMAT) a fi de concentrar l’ajuda i optimitzar els recursos, amb l’objectiu de garantir un efecte real de la cooperació al territori.
  2. Implicació de les Institucions: és molt important que la cooperació internacional es vehiculi, no només a través de les ONG’s, sinó també a través dels municipis i les institucions del país, ajudant-los així a realitzar una millor gestió dels seus recursos i de l’ajuda.
  3. Sensibilització Ciutadana: els ciutadans i ciutadanes de Palma han de saber que el seu Ajuntament du a terme projectes de cooperació internacional i han de sentir-se partícips dels mateixos. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Palma du a terme diverses activitats i accions de sensibilització de cara a la ciutadania per fomentar els valors de la justícia, la solidaritat i la pau.
  4. Generació de Sinèrgies: l’objectiu últim de la cooperació al desenvolupament ha de ser que es produeixi un flux de solidaritat i cooperació entre la societat civil de Palma i de la zona receptora, que impliqui diversos sectors com ara l’educació, la sanitat, la innovació tecnològica, etc.


El primer projecte que es durà a terme consisteix en la dotació de material sanitari per combatre la malaltia del Chagas i material educatiu a tota la mancomunitat del Cono Sur, per al qual l’Ajuntament de Palma farà una inversió de 50.000 euros.

De cara a l’any que ve es continuaran finançant projectes relacionats amb els punts anomenats anteriorment i es preveu que els recursos destinats als mateixos pugui arribar als 300.000 euros.

Share This