Davant la crisi provocada pels casos de corrupció derivats de l’anterior legislatura governada amb l’acord PP-UM i que afecten càrrecs públics de l’actual pacte progressista, EU s’ha manifestat a favor de la recomposició del Pacte sobre dues bases: una reacció contundent del pacte front a la corrupció i, associat amb l’anterior i un procés d’autocritica i regeneració d’Unió Mallorquina.


eu_051209La dimissió del Sr Nadal com a Conseller de Turisme és valorada molt positivament per EU que, cal recordar-ho, s’havia declarat incompatible en el govern amb una persona en la situació judicial del Sr. Nadal (fins i tot abans de la seva segona imputació). En aquest sentit EU es ratifica plenament en la línia mantinguda per EU i els joves d’EU a Cort i a la resta d’institucions

Aixi mateix, hem de valorar positivament el compromís de lleialtat institucional d’UM incloent el tema pressupostari (que, en el cas de Palma, s’ha d’entendre que significa aprovar els pressuposts  en els termes aprovats per la Junta de Govern municipal)


No obstant això, hem de constatar amb preocupació que les propostes d’acord que ens arriben dels nostres socis del pacte sobre assumpció de responsabilitats polítiques no responen adequadament a les exigències de regeneració democràtica ni suposen garanties d’estabilitat institucional davant futures actuacions de la justicia i de la fiscalia.


logo_euibEU considera que s’han d’assumir responsabilitats polítiques tan aviat com un jutge o tribunal, en el marc de la instrucció d’un cas de corrupció, dicti un auto on aprecii indicis de comissió de delicte per part de les persones afectades. En concret, EU no pot acceptar fòrmules de compromís davant la corrupció que rehabilitin implícitament el Sr. Nadal i no considerin la seva dimissió com una exigència política derivada de la seva situació judicial en relació amb dos casos de corrupció


D’altra banda, s’ha de constatar que el manteniment del Sr Nadal com a membre (i portaveu) del grup municipal d’UM a l’Ajuntament de Palma, malgrat que es mantengui fora del govern municipal, impossibilita una relació normalitzada entre els grups de la majoria.


Per últim, EU vol reafirmar el seu propòsit de col.laborar activament per evitar un eventual retorn del PP al govern de les principals institucions de les Balear o d’aficar aquestes institucions en una situació de paràlisi o ingovernabilitat, especialment en moments de crisi econòmica.


D’acord amb totes les consideracions anteriors, la Comissió Permanent ampliada d’EU acorda:


1.-   Ratificar els criteris sobre assumpció de responsabilitats polítiques expressats a la ressolució del Consell Polític d’EUIB de 14 de novembre del 2008


2.- Expressar la seva voluntat de mantenir els compromisos polítics i programàtics signats el 2007 i, per tant, de participar en els executius municipals, insulars i autonomics dels que actualment forma part sempre que no estiguin integrats en persones que estiguin incurses en els supòsits prevists a l’esmentada ressolució del Consell Interinsular


3.- Mantenir una relació política normalitzada amb UM tot i que es dóna per suspesa la mateixa amb el grup municipal a l’Ajuntament de Palma en  tant que s’hi mantengui la presència del Sr. Nadal i mantenir una relació de col.laboració política amb el grup socialista per a l’execució del programa pactat i, en la mesura que formam part del govern, a mantenir, com sempre, una actitud de lleialtat cap el govern en el  seu conjunt i de col.laboració amb totes les seves arees que impedeixi traslladar a  l’acció de govern i, per tant, a la ciutadania, els efectes negatius de les tensions politiques entre els seus integrants

Share This