logo_eu_mallorca

La Presidència d’Esquerra Unida de Mallorca, reunida avui dilluns, 25 de gener de 2010, ha aprovat per unanimitat la següent resolució:

1. Després de l’orientació manifestada per PSM en els darrers dies, que qüestona la reedició del Bloc per Mallorca, des d’EU consideram que hi ha més elements positus i objectu per reeditar el Bloc que per no fer-lo. Les raons «de partt» són legítmes (les valoracions personals, no), però resta pendent una avaluació seriosa i col·lectva, i un debat compartt i sincer sobre allò que ha anat bé i no tan bé al Bloc i, a partr d’aquí, prendre decisions cap al 2011.


2. Esperam i confam en què en el seu propi procés de refexió interna, el PSM reconsideri la reedició del Bloc el 2011, com una coalició electoral necessària, que aglutni el conjunt de l’esquerra alternatva, nacionalista i ecologista de Mallorca el 2011.


3. El procés consttuent de l’esquerra alternatva i verda impulsat per EU no pot admetre condicionants externs ni d’altres partts. Des de la predisposició a reeditar el Bloc i ExC, és un procés sobirà i partcipatu per a la construcció d’un nou referent de l’esquerra alternatva a Balears, i el resultat fnal del mateix el decidiran les persones que hi formen part. En aquest sentt, les coalicions d’han de construir en base a la coincidència en la proposta polítca i no a la identtat (aquesta qüestó no havia estat mai essencial per fer coalicions unitàries com Progressistes el 2004, l’experiència recent més exitosa en termes de vots), i a dia d’avui, tant el PSM, com ERC, EV i EU tenim programes polítcs en bona mesura coincidents, més enllà de la nostra diversitat.


4. La no-reedició del Bloc el 2011, a més de fragmentar el vot de l’esquerra, deixaria la porta oberta a les majories de centre-dreta, i aportaria confusió als votants del Bloc, que més enllà de les opcions partdistes varen confar en la coalició com un instrument útl d’incidència i de canvi.


5. Des d’EU ens reiteram en la nostra polítca d’aliances unitària, que en temps de fort bipartdisme i de crisi de la polítca, és més necessària que mai. I seguirem treballant per obrir portes i tendir ponts perquè aquesta unitat sigui possible, des de la unitat d’acció i la coincidència programàtca. Alhora, feïm una crida a la nostra militància i a l’entorn d’EU a impulsar amb més força si cal el procés consttuent que tenim en marxa, per enfortr l’espai de l’esquerra alternatva i ecologista.

 

Palma, 25 de gener de 2010

Share This