04022010abril_mas_grosske1Documentació feta arribar a la Regidoria de Benestar Social indica clarament que la TV de Mallorca durant la passada legislatura tenia treballadors contractats que, en horari laboral i de manera coordinada i controlada per l’staff de l’empresa, treballava en la campanya electoral d’Unió Mallorquina.

Així mateix, queda acreditat que la Sra. Paula Cortés, número 4 de la llista de UM a Cort, fou contractada de manera fraudulenta per la TV Mallorca (veure documents 5, 6, 7 i 8 de l’annex) poc després de les eleccions i abans de ser nomenada com a Coordinadora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma, per la Sra. Cristina Cerdó.

Així mateix, existeix frau en la comptabilització de la feina a TV Mallorca i al Consell Insular entre el 2 i el 9 de juliol del 2007.

En tot cas, EU vol significar que aquesta documentació que avui lliura a la fiscalia complint amb un deure polític i ciutadà, ve a ratificar i complementar moltes altres informacions aparegudes avui mateix i en dies anteriors que demostren que UM concorregué a les eleccions del 2007 “dopada” amb finançament il·legal i amb un important aparell de persones que, a la fi, estaven pagades pel conjunt de la ciutadania.

De la mateixa manera que el dopatge en el ciclisme s’ha de considerar una xacra inadmissible, el dopatge a les eleccions adultera els resultats electorals i deslegitima la representació institucional obtinguda, en aquest cas, per Unió Mallorquina.

 

 


Fiscalia Anticorrupció  a les Illes Balears

Plaça Bisbe Berenguer de Palou, 10 07003 PALMA


A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS

El Sr. David Abril Hervàs, major d’edat, amb DNI núm. 78213737Y, actuant en qualitat de Coordinador General d’Esquerra Unida de les Illes Balears, amb domicili a efectes de notificacions a la seu d’EU ubicada al carrer Patronat Obrer,23 baixos de Palma, davant aquesta Fiscalia compareix i, com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

Que a l’empar dels articles 3 i següents i l’art. 19.3 de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i les seves competències en matèria de corrupció, en representació d’Esquerra Unida de les Illes Balears i per mitjà del present escrit ve a posar en coneixement d’aquesta Fiscalia els fets que a continuació es detallaran i fonamentaran i que, segons criteri d’aquesta part, mostren indicis d’estar relacionats amb irregularitats en la gestió de la Televisió de Mallorca (depenent del Consell de Mallorca) i, més concretament, amb la contractació de recursos humans per part d’aquesta corporació audiovisual que, en realitat, tenien com a objectiu treballar per a Unió Mallorquina o recompensar la seva vinculació amb Unió Mallorquina, partit que, a través dels seus representants en el Consell, ostentava la màxima responsabilitat en la gestió de Televisió de Mallorca.

D’altra banda, i també segons criteri d’aquesta part,  aquests fets (avalats per la documentació adjunta al present escrit) podrien estar relacionats amb els que han aparegut ressenyats aquests dies als mitjans de comunicació i que parlen de la contractació de diverses persones  per part d’una empresa audiovisual (empresa contractada i subvencionada pel Consell de Mallorca) i que, en realitat, realitzaven funcions de caràcter partidista al servei d’Unió Mallorquina.

04022010abril_grosske

FETS

PRIMER.- A la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma ha estat remesa de manera anònima la documentació adjunta que, bàsicament, s’organitza entorn a dues qüestions:

– La realització de tasques pròpies de la campanya i pre-campanya electoral corresponent a les eleccions municipals i autonòmiques celebrades el maig del 2007 per part de treballadors de TV Mallorca durant l’horari laboral.

– La contractació  de la Sra. Paula Cortès Llaneras per part de TV Mallorca i la seva posterior baixa per ocupar el càrrec de Coordinadora General de Medi Ambient de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma presidida per la Sra. Cristina Cerdó.

SEGON.- En relació amb el primer tema figuren a la documentació adjunta quatre còpies d’e-mails datats els dos primers el  20 de desembre del 2006, el tercer el 3 de gener del 2007 i el quart el 5 de març del mateix any.

Tots ells tenen com a remitent i destinatari adreces corporatives de tvmallorca.net i fan referència a la comunicació d’absències del treball per a realització de tasques de partit o de campanya electoral tals com reunions “de partit” o “preparar el berenar de dia 10/03 a les 20h i he de dur invitacions als 90 veïnats del Polígon de Llevant”. Cal remarcar que el quart document acaba amb la frase “Estat xerrat amb en T. Moragues”, en referència, probablement, al Director de TV Mallorca d’aleshores. L’adreça del destinatari dels mails és sempre mpalmer@tvmallorca.net

TERCER.- En relació al segon tema trobam un cinquè document on hi figuren dos e-mails de data 28 i 29 de juny del 2007

En el de dia 28 es remet des d’una adreça corporativa de grupobbva.net a l’adreça amoragues@tvmallorca.net un mail amb l’assumpte “CV Paula” i signat per “Paula” que fa referència a la remissió del Currículum Vitae de la interessada amb l’acotació “Si el vols d’una altra manera diguem coses”.

En el de dia 29 es remet el mail anterior per part d’amoragues a mpalmer amb el següent text

“Hola Miquel, per favor, mira aquest cv que hauríem de contractar aquesta persona (no sé el lloc) amb un sou de 30k. Mira on podria encaixar. Després en xerram” (sense subratllat ni negreta al document original)

El sisè document és un mail de mpalmer a José Antonio Arnau (amb una adreça de correu electrònic no corresponent a tvmallorca.net) de dia 2 de juliol del 2007 que dóna compte de la contractació de la Sra. Paula Cortés “Sou 30.000 euros. Indefinit. No sé si falta res més. Crida’m si un cas”

Aquesta part considera molt significatiu que l’execució de l’ordre de contractació del Director de la TV Mallorca sigui comunicada i consultada “per si falta res més” a una persona aliena a l’empresa però molt vinculada a UM i al seu expresident, el Sr. Miquel Nadal. Tot indica, en aquest sentit, que es tracta d’una contractació estrictament política on TV de Mallorca juga un paper purament instrumental i, naturalment, de finançament de l’operació

El setè i vuitè  document és la reproducció del contracte de treball de la Sra. Cortés en les condicions indicades al punt anterior per 40 hores setmanals i sense període de prova

El novè i desè documents són la renúncia de la Sra. Cortés a la seva plaça a TV Mallorca amb efectes de 10 de juliol i l’acceptació de la seva renúncia a la plaça de funcionaria interina de Medi Ambient del Consell de Mallorca amb efectes de 9 de juliol per tal d’incorporar-se a la plaça de Coordinadora de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma, la qual cosa sembla indicar que la Sra. Cortés compatibilitzà i cobrà d’ambdues feines – òbviament de manera indeguda – entre el 2 i el 9 de juliol

FONAMENTS DE DRET

a) Article 124.1 de la CE que estableix la missió del Ministeri Fiscal de promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic tutelat per la llei

b) Article 5 de la llei 14/2003 de 26 de maig de modificació de la llei 50/1981 de 30 de desembre que estableix que el fiscal podrà rebre denúncies, enviant-les a l’autoritat judicial o decretant el seu arxiu quan no trobi fonaments per a exercitar cap acció. Igualment podrà dur a terme o ordenar aquelles diligències per a les quals estigui legitimat segons la LEC

c) Article 101 de la LECR que estableix que tots els ciutadans poden exercitar l’acció penal

d) Article 105 de la LECR que estableix que els funcionaris del Ministeri Fiscal tendran l’obligació d’exercitar, d’acord amb les disposicions de la llei, totes les accions penals que consideri procedents

LEGISLACIÓ APLICABLE

Articles 432 a 435 del Codi Penal que assenyalen els pressupòsits i penes exigits per als delictes de malversació al marge d’una millor qualificació o opinió en dret derivades d’una investigació oficial

En virtut del que ha estat exposat

SOL·LICIT

A la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears que tengui per presentat aquest escrit juntament amb els documents adjunts es prenguin per fetes les anteriors manifestacions i per denunciats els fets que en les mateixes s’exposen per si poguessin ser constitutius de delicte.

Així mateix, prèvies les actuacions i diligències que s’estimin oportunes per a la comprovació de la realitat dels mateixos, s’admeti a tràmit la present sol·licitant expressament, i sense perjudici de qualsevol altre comunicació, la notificació de l’obertura d’aquestes actuacions i resolució que recaigui sobre les mateixes

Es justícia que deman

A Palma, dia 4 de març  del 2010

Signat: David Abril Hervàs

Coodinador General d’Esquerra Unida de les Illes Balears

 

Share This