Exposició  de motius.

Atès que la corrupció política és un problema de primera magnitud a les Illes Balears, perjudicant als interessos generals, desprestigiant la política i produint el distanciament de la ciutadania respecte al sistema polític i les seves institucions.

Atès que als països amb una cultura democràtica més avançada existeixen codis escrits i pràctiques no escrites que ajuden a combatre la corrupció i a generar un ample consens social i polític sobre allò admissible i allò inadmissible.

Atès que cal avançar en l’establiment de criteris generals, comunament acceptats i que permetin actuar amb determinació contra qualsevol cas de corrupció vengui d’on vengui i el protagonitzi qui el protagonitzi.

Atès que determinades actuacions judicials han de tenir necessàriament conseqüències polítiques, però és una perversió democràtica delegar en instàncies judicials la dignificació de la política i la lluita contra la corrupció.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

Proposta d’acord

-Els partits que formen part del ple municipal es comprometen a separar de manera cautelar dels seus grups municipals, i fer la petició als organismes competents d’ apartar cautelarment del partit a qualsevol regidor inculpat per part de fiscalia, un jutge o magistrat en delictes relacionats amb la corrupció, prevaricació amb finalitats de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, malversació i apropiació de cabdals públics i suborn, racisme, xenofòbia o violència de gènere. Aquesta dimissió de caràcter “cautelar” no implica reconeixement de cap tipus de responsabilitat:  té com a objectiu establir un “cordó sanitari” entre la política i la peripècia judicial de la persona interessada

-La realització entre tots els partits d’un  codi ètic d’actuació política que contempli compromisos pel que fa a la investigació i assumpció de responsabilitats polítiques; així com el disseny de mesures institucionals locals per a la prevenció i detecció d’aquest tipus de pràctiques de gestió de recursos públics de forma irregular.

Pollença 12 de març  2010.

Share This