Marco Marchioni, referent internacional en treball comunitari i desenvolupament local, ha ofert formació i supervisió a treballadors de l’Ajuntament de Palma en aquestes matèries

rds_impuls_treball_comunitariEl Tinent de Batlessa i Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura ha comparegut avui en roda de premsa amb el Sr. Marco Marchioni, a qui ha presentat com un referent internacional en matèria de treball comunitari i desenvolupament local. També hi ha estat present la directora general de Benestar Social, Marian Feliu.

Grosske ha explicat que el treball comunitari no significa res més que la feina conjunta de l’administració amb la ciutadania, representada pel seu teixit associatiu, pel que respecta al desenvolupament de polítiques que tinguin per objectiu la millora de la qualitat de vida de la població i el seu benestar com a comunitat.

En aquest sentit, Grosske ha declarat que la inclusió al 2007 de les regidories de Benestar Social i Participació Ciutadana dins una mateixa àrea de gestió  representa un dels canvis polítics més significatius d’aquesta legislatura, ja que amb això es pretén fomentar i impulsar la participació de la ciutadana per a fixar els seus objectius de benestar de forma conjunta i corresponsable amb l’administració municipal.

En relació a això Grosske ha explicat que la constitució dels consells de barri, així com dels altres òrgans de participació, i l’impuls de noves línies de subvenció per a que les associacions de veïns, i des d’enguany també per les de gent gran, realitzin projectes socials són algunes de les polítiques de canvi que l’Ajuntament està promovent, per primera vegada, a Palma.

Així mateix, Grosske ha destacat que el foment del treball en xarxa és també una de les prioritats de l’àrea que gestiona, i que això es fa palès a programes com ara el d’Aliments en Xarxa, que consisteix en el repartiment d’aliments per solucionar una problemàtica social, implicant al mateix temps al teixit associatiu dels barris que són els que realitzen l’entrega del menjar pròpiament.

Per la seva banda, Marchioni ha explicat que és necessari que els governs, de manera generalitzada, recuperin la perspectiva de la comunitat, una perspectiva que s’ha anat perdent en favor de donar resposta a les necessitats individuals.

En aquest sentit, Marchioni ha exposat que existeixen un gran nombre de problemàtiques que són impossibles de solucionar si no es fa des d’una perspectiva global i amb un criteri de comunitat. A tall d’exemple ha anomenat el problema del fracàs escolar o la reducció de la despesa sanitària, sobre els quals ha explicat que la única manera de aportar solucions és implicant a la comunitat en el seu conjunt, canviant els models d’atenció, promovent hàbits saludables, oferint formació i, en el cas de la salut, fomentant la prevenció.

En relació a això, Marchioni ha declarat que és essencial promoure la participació de la ciutadania per a que s’impliqui en la intervenció social al seu entorn més proper, als seus barris. Així ha dit que la única manera de que les polítiques i les intervencions socials resultin en èxit és que els objectius que aquestes persegueixen siguin compartits per tota la comunitat destinatària d’aquesta gestió. Al mateix temps ha dit que és necessari promoure que el teixit associatiu treballi conjuntament i en xarxa al seu territori, mantenint l’àmbit d’acció de cada entitat però a la vegada integrant-lo en una perspectiva global del barri.

En resum, Marchioni ha declarat que el treball comunitari significa la recuperació, per part de la ciutadania, del seu poder de decidir el seu futur i el del seu barri, i de cooperar activament amb l’administració per a que sigui una realitat. En síntesi, Marchioni ha explicat que el treball comunitari persegueix tres objectius fonamentals:

  1. La integració dels recursos de les diferents administracions, promovent així en molts casos l’estalvi d’aquest recursos i proporcionant un desenvolupament local sostenible.
  2. La coordinació de les funcions i dels recursos de les diverses administracions que intervenen en el mateix territori a fi d’obtenir resultats globals i promoure intervencions de caire transversal.
  3. Fomentar que la ciutadania participi amb el govern, en lloc de que delegui en aquest la gestió del seu entorn més directe.


Tal i com ha explicat la directora general de benestar social, Marian Feliu, el Sr. Marchioni és treballador social, sociòleg i politòleg de formació, amb una àmplia experiència docent i en investigació, que ha vingut a Palma en el marc d’uns cursos de formació per als treballadors de l’administració que, segons ha declarat, han superat àmpliament les expectatives d’assistència i han estat un èxit rotund que representa la necessitat de formació en aquesta matèria que hi ha a Palma.

Share This