EAiV-EU de Palma celebra l’aprovació ahir al Parlament de les Illes Balears de la Llei del Sector Públic com a mesura per aconseguir una millor eficiència en la gestió dels recursos econòmics de les empreses públiques i, sobretot, com una passa envant en la lluita contra la corrupció.

Tenint en compte la quantitat de casos de corrupció i de gestió ineficient que s’han produit en anys anteriors a ens publics participats per l’Ajuntament (Funeraria, EMOP, Consorci Palma Arena), EAiV-EU Palma considera prioritària la incorporació de mesures de control i transparència al Codi Ètic de l’Ajuntament de Palma que vagin en linia amb allò aprovat pel Parlament i es què és aquests tambe s’estenguin als consorcis

En aquest sentit EAiV-EU proposarà:

– Que  la Junta de Govern autoritzi les despeses d’empreses públiques municipals  superiors als 150.000 €.

. Que la Junta de Govern fiscalitzi les despeses per la mateixa quantia realitzats per consorcis participats per l’Ajuntament

– Que, independentment de les auditories econòmiques obligades per llei, els funcionaris de l’Àrea d’Hisenda fiscalitzin els comptes de les empreses públiques i dels organismes autònoms

– Que a més de l’auditoria econòmica anual es facin auditories de gestió a Empreses Municipals, Organismes Autonoms i Consorcis  per tal de controlar la correcta tramitació dels diferents expedients

– Que  s’introdueixin mecanismes de transparència en la  contractació de personal

Share This