merche_fernandez-xavier_morell-nacho_martin-majoricaSegons la Llei de Residus estatal, correspon a Majòrica, com a causant, la descontaminació d’aquests terrenys en la forma, el termini i les condicions que dicti la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Subsidiàriament en són responsables els actuals propietaris dels terrenys, Hospitalet de Desarollo, S.A. (Immobiliària Rústic) i el propi Ajuntament de Manacor (una part de la parcel·la es va cedir a l’ajuntament mitjançant Conveni) i en darrera instància la Conselleria és la que ha de fer complir els terminis i el desenvolupament dels processos que són de la seva responsabilitat per competència.

 

La descontaminació, prèvia a qualsevol altre actuació, suposa necessariament l’excavació del terreny (que s’haurà de fer de forma  selectiva) i gestió adient del material excavat, que, una part, tindrà la consideració de residu perillós.

 

Atesa la inexistència d’infraestructures per a l’eliminació de residus perillosos (abocador) a la nostra comunitat autònoma, el destí d’aquesta fracció, en principi, haurà de ser a la península. Aquest punt és el més conflictiu i el que segons Esquerra Unida de Manacor està demorant les actuacions a realitzar, suposa una major despesa i segueix sent objecte de controvèrsia. L’any 2006, s’inicià l’expedient que ha seguit els tràmits marcats pel RD 9/2005 i  sobre el terreny s’han dut a terme sondatges i anàlisis acurats que evidencien taques de contaminació per metalls i alguns compostos orgànics, utilitzats al seu moment per la fabricació de perles, fins nivells que suposen un risc incompatible amb l’ús residencial del terreny.

 

És a partir del inici de declaració com a sòl contaminat, quan l’empresa causant ha de presentar un projecte de descontaminació que ha d’aprovar la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

 

Per Esquerra Unida de Manacor, des de l’any 2006 ha plogut abastament, per la qual cosa, insten a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat a accelerar l’execució de la descontaminació dels terrenys de Majòrica. Per a EU això passa, per la declaració de sòl contaminat i, immediatament per requerir als responsables, que són, en primer lloc Majòrica, i en segona instància si Majòrica no és fa càrrec, els actuals propietaris Hospitalet de Desarollo, S.A. (Immobiliària Rústic) i el propi Ajuntament de Manacor.

 

Per a EU, ja ha passat temps suficient com perquè els veïns del municipi no hagin d’estar sotmesos al perill potencial que suposa tenir un terrenys contaminats i que en ocasions ha suposat l’evacuació de tots els veïns del barri per emissions de gasos contaminants. Per aquest motiu sol•liciten a l’ajuntament que cercli el solar pel potencial perill que té pels nins que hi van a jugar. I a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat a accelerar la tramitació i execució de la descontaminació del solar, que hores d’ara ja s’hauria d’haver produït, després de 5 anys d’expedient en tràmit.

Share This