esquerra_de_menorcaEM-EU Ciutadella defensarà i proposarà un canvi de les ordenances fiscals municipals, plantejant una autèntica progressivitat fiscal i recaptatòria per part de l’Ajuntament de Ciutadella, fent que cada ciutadana i ciutadà pagui impostos municipals en la mesura de la seva capacitat econòmica.


Per a EM-EU Ciutadella una política fiscal justa ha de sustentar-se en que no tots els ciutadans han de pagar el mateix pels serveis públics i entendem que s’han d’aplicar criteris de discriminació positiva especialment amb aquells ciutadans i ciutadanes que menys ingressos tenen i, per tant, les Administracions Públiques han de posar en pràctica polítiques de reducció i exempció fiscal.


El nostre compromís passa per la posada en pràctica d’una taula de bonificacions i exempcions en el pagament de les tarifes municipals i a plantejar un altre mètode a l’hora d’aplicar les tarifes i preus públics, de manera que aquestes s’incrementin progressivament en funció dels ingressos econòmics.


La nostra proposta considera que les famílies o unitats de convivència de les quals els ingressos no superin, per cada membre que la composi, el Salari Mínim Interprofessional, quedin exemptes del pagament dels preus públics dels serveis públics municipals.


En aquesta línia plantejarem també una tarifa reduïda per accedir a les piscines municipals i als serveis esportius i recreatius que s’aplicarà a persones amb ingressos inferiors al SMI i a associacions o entitats sense ànim de lucre, que tindrà una bonificació del 50%.


La justificació d’aquesta mesura es sustenta en que la crisi econòmica la estan pagant els treballadors i treballadores que són acomiadats; s’han disparat les xifres de l’atur i el número de persones que estan en seriós risc de no tenir ingressos de cap tipus. Com conseqüència d’això cada vegada més hi ha persones, famílies, que tenen veritables problemes per arribar a fi de mes, per poder viure amb dignitat.


Per una altra banda, i com una forma de compensar la pèrdua d’ingressos municipals com conseqüència de les exempcions tributàries que plantegem, els ciutadans amb major poder adquisitiu hauran de suportar un major esforç a l’hora de contribuir a les despeses col·lectives, precisament per ser el més capacitats per això.


Les tarifes ordinàries han de ser abonades pels ciutadans, els ingressos “per càpita” dels quals no superi 2,5 vegades el SMI i a partir d’aquesta quantitat els tributs que han de pagar els ciutadans aniran augmentant en la mesura que els seus ingressos siguin majors. La taula de pagament d’impostos que plantegem és la següent:


Per sota del SMI “per càpita”, exempció d’impostos.

Entre 1 i 2,5 vegades el SMI “per càpita”, abonament de les tarifes ordinàries.

Entre 2,5 i 3,5 vegades el SMI “per càpita”, abonament d’un 10% més de la tarifa ordinària.

Entre 3,5 i 4,5 vegades el SMI “per càpita”, abonament d’un 15% més de la tarifa ordinària.

Més de 4,5 vegades el SMI “per càpita”, abonament d’un 20% més de la tarifa ordinària.

Solidaritat i justícia social, perquè un altra forma de governar és possible.

Share This