web_transparencia_EULa candidata de Palma pretén, entre d’altres coses, homologar la situació del personal de les empreses municipals i organismes autònoms amb la resta de l’Ajuntament, eliminar els càrrecs de lliure designació i adoptar les mesures necessàries per acabar amb el malestar existent a la Policia Local.

 

En roda de premsa celebrada en el dia d’avui, la candidata d’EU a la batlia de Palma ha adquirtir els següents compromisos en relació amb la política de personal de l’Ajuntament de Palma:

 

1.- En el moment que sigui legalment possible es compensarà als treballadors municipals de la retallada ordenada pel govern central l’any 2010

 

2.-Els treballadors i treballadores d’Organismes Autònoms i Empreses Municipals han de ser homologats al personal de l’Ajuntament en tot allò que sigui legalment possible: sistema retributiu, accés al lloc de feina , promoció interna, trasllats, règim disciplinari, etc. “Aquesta mesura– ha afirmat la candidata – contribuirà poderosament a acabar amb l’arbitrarietat i l’endollisme a aquests organismes

 

3.-En el cas de la Policia Local es produirà també aquesta homologació llevat de les determinacions específiques assenyalades per llei.

 

La política de personal de la Policia , com la dels bombers, serà supervisada en la seva totalitat pel departament de recursos humans de l’Ajuntament.

 

Les instruccions de servei dels comandaments de la Policia Local no podran ser un instrument per a alterar les condicions de treball

 

4.- Cal anar a una jerarquia funcionarial clara però on la cúpula funcionarial no pugui excedir-se en les seves funcions quant a la gestió dels recursos humans ni estigui contaminada per la confiança del govern municipal. En aquest sentit,s’eliminaran totalment les places de lliure designació.

 

5.-Es tancarà el ventall salarial entre les diferents categories professionals.

 

6.-El règim disciplinari s’aplicarà amb els mateixos criteris a totes les categories.

 

7.-Així mateix ,s’eliminarà qualsevol traça de discrecionalitat política en la promoció interna i els concursos de trasllat:

 

8.-Per a l’ocupació d’interinatges i contractacions eventuals – tant a l’Ajuntament com als OOAA i EEMM – s’utilitzarà com a criteri proves objectives i un perfil de mèrits que, en tot moment, haurà de ser igual per a funcions iguals. Es prescindirà de l’entrevista com a mètode de selecció.

 

9.-Els complements retributius, incloses les gratificacions i la productivitat, han d’obeir a criteris objectius derivats de la naturalesa de la tasca desenvolupada associada a una valoració personalitzada de cada lloc de feina.

 

10.- S’organitzarà el treball per tal d’eliminar les hores extres estructurals. Les hores extres s’atendran als màxims establerts per l’Estatut dels Treballadors i s’establiran criteris objectius per a la seva realització per part dels treballadors i treballadores que vulguin realitzar-les i estiguin en condicions de fer-ho.

 

11.-Es distribuiran harmònicament les càrregues de treball entre totes les unitats, departaments i treballadors i treballadores municipals garantint la desaparició dels greuges comparatius que tant perjudiquen a la motivació del personal de la casa.

 

12.-S’aplicarà la llei i el règim disciplinari en els casos de manca de productivitat i l’absentisme fraudulent.

 

13.- Com és preceptiu,els horaris s’adequaran a les necessitats del servei. A la vegada, es flexibilitzaran horaris i vacances als desigs dels treballadors i treballadores per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, la formació, etc. amb l’únic límit del perjudici per al servei.

Share This