El futur batle de Palma governarà amb dos regidors més que l’actual equip de govern de Cort i amb dos més que el de la Sra. Cirer a la passada legislatura.


El govern del Sr. Isern converteix la responsabilitat dels districtes en regidories (responsabilitat que tant amb la Sra. Cirer com amb la Sra. Calvo es compatibilitzava amb altres competències) i aconsegueix així dotar de responsabilitats de govern a tot els membres del seu grup. Però això té com a conseqüència  constituir l’equip de govern més nombrós dels darrers anys.


És evident, per tant, que la promesa d’aprimar els recursos humans no ha afectat a la primera decisió adoptada: la configuració del propi equip de govern.


Pel que fa a l’organització de les àrees és evident que s’ha fet més en funció de les persones que de la racionalitat en la gestió amb la conseqüència d’empitjorar clarament anteriors organigrames tot i que hi ha alguns elements de caire positiu.


En aquest sentit, cal saludar positivament la integració d’Educació dins l’àrea social però això es compensa negativamente per la sortida d’altres dues competències: joventut i cultura.


Així mateix, cal lamentar que la Dona (o les politiques d’Igualtat) desapareguin de l’organigrama presentat: tota una declaració de principis sobre l’escassa  rellevància que tendrà aquesta matèria en l’acció del nou govern.


Per últim, el suposat eix central de les exigències del moment –  la promoció econòmica i la creació de llocs de feina – queda desdibuixat en forma d’una regidoria delegada que assumeix “Treball, comerç i joventut”, depenent  d’un regidor d’Area responsable de “Cultura i Esports” (sic)

Share This