La decisió afecta a sis centres de Mallorca a un d’Eivissa i a un de Menorca

El partit popular, aprofitant la crisi econòmica i amb l’excusa de l’austeritat pressupostaria, ha començat a reduir serveis i programes que estan més que justificat des de el punt de vista social.

Un dels programes que ha estat víctima d’aquesta reducció indiscriminada  ha estat “el programa per a la millora de la convivència en els centre educatius de secundaria” (TISE)”. Aquest programa que es va iniciar el curs 2009/2010, amb la col·laboració de dues Conselleria la d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la Conselleria d’Educació i Cultura.

Es concretava amb la introducció de vuit tècnics en intervenció socioeducativa d’educació secundaria, a vuit IES de les Illes Balears, seleccionats prèviament per una comissió que va valorar les necessitats de cada un dels centres.

Els centres que han implementat amb èxit el programa són:

A Mallorca han estat : IES Politecnic, IES Juniper Serra, IES Josep Sureda i Blanes, IES Can Peu Blanc, IES Calvia, IES Felanitx.

A Eivissa, IES Quarto de Portmany .

A Menorca IES Cap de Llevant

Els professionals d’educació social destinats en aquest programa tenien com a objectius prioritaris la millora de la convivència en els centres educatius d’ESO, reforçar la col·laboració entre els centres educatius i les famílies, especialment en els casos en que la situació familiar interferís de manera inadequada el desenvolupament dels alumnes i aprofitar els recursos comunitaris de l’entorn proper al centre per ajudar a prevenir i resoldre situacions de conflicte.

 

Els centres educatius presenten una realitat cada cop més complexa amb situacions de conflicte juvenil i interacció cultural que generen tensions i conflictes de convivència que requereixen noves formes d’abordatge. En aquest context es fa necessària la col·laboració entre els centres educatius i les famílies. Per tant,  es considera necessari desplegar programes experimentals, com aquest o similars, que permetin avançar en la prevenció del conflicte a l’àmbit educatiu, implicant a les famílies i als serveis socials comunitaris.

Desafortunadament en aquest moment hem de lamentar que el partit popular no ha valorat positivament el potencial preventiu i educatiu que aquest programa ha tingut en la millora de la convivència i la integració social.

Share This