dimonicletaAl.legar raons d’austeritat pressupostària per a suspendre el Pla Director de Festes Populars és, senzillament absurd, senzillament perquè el Pla no implica ni més ni manco despesa.
El que fa el Pla  és establir els CRITERIS que ha de seguir l’Ajuntament en la promoció de les festes populars, uns criteris que varen ser consensuats amb les entitats socials, que es varen sotmetre a informació pública sense que es presentassin al.legacions en contra per part de cap entitat i que varen ser ratificats pel Ple de l’Ajuntament.
Per tant, el que hi ha darrera aquesta excusa infantil  i insostenible és el retorn al model polític de gestió de les festes que sempre ha caracteritzat el Partit Popular. Un model basat en:
considerar les festes com a patrimoni del govern municipal i no de la ciutadania

– un model dirigista on no hi ha lloc per a la participació ciutadana

– un model on prima l’interés de repartir negoci entre empreses i no  d’impulsar unes festes realment participatives i populars.

Prova d’això és que l’Ajuntament ha deixat de convocar la Comissió de Festes Populars – aprovada també per majoria absoluta del Ple prèvi sotmetint a informació pública del seu contingut – que era  ( i és ,malgrat que el govern municipal pretengui estar per damunt d’òrgans formals que l’obliguen jurídicament)  l’òrgan de participació i control de l’Ajuntament per part d’entitats culturals, veïnals, juvenils, etc.
Share This