llei_turisme_29-12-11L’avantprojecte de nova llei general turístic, elaborada per la conselleria de Carlos Delgado, està rebent una forta contestació per part de sectors socials molt amplis que comprenen, fins i tot, una part de l’empresariat d’hostaleria, ajuntaments i consells insulars.


Des d’Esquerra Unida entenem que aquesta contestació està completament justificada, ja que l’avantprojecte, contràriament al que es diu a l’exposició de motius, no respon a l’objectiu de la millora de la qualitat de l’oferta turística, ni de la sostenibilitat territorial.


En realitat, es tracta d’un text que té com a objectius reals assegurar els beneficis econòmics d’una part del sector hoteler (els grans empresaris) als que permet la reconversió a usos residencials del hotels que no han sabut o no han volgut adaptar-los a les noves demandes, que legalitza les construccions irregulars, i que facilita les ampliacions o les noves construccions hoteleres superant els paràmetres urbanístics municipals. Al mateix temps, afavoreix un augment molt considerable de l’ocupació del sòl rústic, fins i tot el protegit, per a usos turístics i permet la construcció d’hotels al marge de qualsevol normativa si el Govern, discrecionalment, el considera de gran interès.


L’avantprojecte no propugna ni manteniment i millora dels llocs de treball, sinó que afavoreix la seva destrucció, ni el repartiment més equitatiu dels beneficis generats pel turisme, sinó que es limita a establir “barra lliure” per als projectes empresarials hotelers, incloent els que es facin en sòl rústic i beneeix, canviant-li el nom, el “tot inclòs”, que tants perjudicis provoca a l’oferta complemetària.


És un projecte de llei antidemocràtic que no ha estat informat, com era preceptiu, per la Mesa del Turisme, que està formada per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i pels consells insulars, i que té entre les seves funcions “analitzar la situació del sector, les seves perspectives de futur i estudiar les mesures per aconseguir la competitivitat del sector turístic en el mercat”. Per altra part, el període d’al·legacions ha estat completament insuficient, donada la complexitat del text, i no s’ha traslladat al conjunt de les organitzacions socials o polítiques, ni s’ha facilitat la seva consulta a la web del Govern.

Share This