pati_escola_des_2011Després de les notícies aparegudes a l’Última Hora Menorca de dissabte i del diumenge, és necessari efectuar els següents aclariments:

1. No hi ha Sentències que obliguin a res: només dues resolucions del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa. Aquest és un òrgan de l’Administració central que fixa el preu just dels immobles i drets subjectes a procediments expropiatoris.
Les seves resolucions són recurribles davant els tribunals de justícia, però en aquest cas han transcorregut els terminis, sense que l’Ajuntament paralitzés el procés o recorregués.
I què signifiquen aquestes resolucions? Molt senzill, que en cas d’expropiar aquests els terrenys objecte de controvèrsia, aquest és el valor que s’ha d’abonar.

2. L’Ajuntament té instruments jurídics per canviar una decisió que avui, és lesiva per als veïns des Castell.
En efecte, l’Ajuntament pot motivadament canviar d’opinió i afrontar les conseqüències indemnitzatòries pels perjudicis ocasionats i demostrats.
La raó per canviar la decisió adoptada en el seu dia és evident i el motiu urgent pel qual es va iniciar el procediment expropiatori ha desaparegut. Efectivament, l’escoleta ja està edificada. Per tant, l’Ajuntament que va emprendre en el seu moment un procediment expropiatori, fins i tot intentant la declaració d’urgència, hauria d’haver acordat i comunicat a les parts la paralització del procediment, un cop desapareguda -la construcció de l’escoleta – la causa que legitimava l’inici del tràmit expropiatori. No ho va fer, va ser un greu error. I ara ha esmenar-lo.
És difícil que pugui considerar-se en Dret, que una expropiació és un acte favorable per al propietari que la pateix. Però encara en aquest cas, es podria acudir a la declaració de lesivitat art.103 de la Llei 30/1992.
Però en aquest cas és més senzill, ja que resulta evident que l’Ajuntament va incomplir la seva obligació de paralitzar el procediment expropiatori quan va desaparèixer la causa que legitimava la seva obertura, per tant, l’acte expropiatori que ara es pretén passar com “obligatori” és, al contrari, un acte anul·lable, per infringir la legalitat.
I ja que, en principi, cal entendre que una expropiació és un acte desfavorable per l’expropiat, com en aquest cas, el mateix interessat ha posat de manifest en protestar contra el preu just assignat a les seves propietats, el que s’hauria de fer, és iniciar de ofici la revisió de l’acte administratiu que implica la continuació del procediment expropiatori, un cop desapareguda la causa, d’acord amb els que preveuen els articles 102 a 106, de la Llei 30/1992. Tot això sense perjudici que hagués de reconèixer el dret a una indemnització pels perjudicis ocasionats i demostrables. Indemnització que, en tot cas, seria molt inferior al valor d’expropiació d’uns terrenys que no es necessiten i valorats a preus (2008) dels anys de la bombolla immobiliària.

3. L’Ajuntament té instruments jurídics per preveure una nova zona d’equipament escolar:
En efecte, una vegada més, l’Ajuntament, si cal que inclogui en el planejament, tant per l’actual població, com per les previsions de creixement, una zona per ampliar els equipaments escolars del municipi, pot modificar el Pla General i establir aquesta zona, però lligada a una àrea d’equidistribució de càrregues i beneficis, la qual cosa permetria obtenir aquests terrenys com cessions obligatòries i gratuïtes.
Els canvis que aquesta modificació puguin implicar, incloent possibles indemnitzacions, serien en qualsevol cas, de quantia molt inferior al preu d’adquisició d’aquests 4.000 metres quadrats, a preu de bombolla, i que no són necessaris ara, ni són suficients per a un futur nou centre de secundària.

Juan Miguel Gomila Ribot
Regidor Esquerra de Menorca – Esquerra Unida
Es Castell

Share This