Una primer anàlisi dels pressuposts lliurats ahir als grups de l’oposició demostra que el batle Isern HA MENTIT reiteradament quan ha dit que Serveis Socials era la única àrea on no hi hauria retallades i on, fins i tot, hi hauria un lleuger increment.

Més enllà dels embulls i els parayns que es deriven de l’anàlisi de la despesa global d’un àrea i en els quals no val la pena ni entrar, els fets reals i incontestables és que:

Si comparam L’ANY 2010, amb necessitats socials molt inferiors a les actuals i amb un efecte de la inflació acumulada que devalúa la despesa en un 4,6%, amb L’ANY 2012 resulta que:

S’ha devallat en 400.000 euros el Servei d’Ajuda a Domicili.

– S’ha devallat en 466.000 euros les ajudes a entitats que desenvolupen programes de caràcter social.

– S’ha devallat en 200.000 euros el programa d’atenció a famílies en situació de risc social.


– S’ha devallat en 170.000 euros el servei d’atenció socioeducativa a menors en risc social.

– S’ha devallat en 106.000 euros la partida de prevenció de drogodependències.

Quant a la partida de cooperació al desenvolupament, devalla 1.800.000 euros!! , quedant en la ridícula xifra de 400.000 euros, que equival a un 0,1% del pressupost general de l’Ajuntament.


Les xifres són massa eloqüents per necessitar cap comentari. Només cal recordar que, abans de les eleccions, des den Rajoy fins a n’Isern passant per en Bauçà, tots varen fer declaracions de que la despesa social era sagrada i que no havia de patir retallades.

Share This