Així mateix, EU convida al Sr. Martínez a complir la seva obligació i aplicar – que no ho fa –  el Codi de Bon Govern aprovat per la Junta de Govern durant el mandat anterior

isern_i_martinezLes mesures anunciades ahir pel regidor d’Hisenda Julio Martínez com a mesures de control de la contractació menor no són més que una fantasmada inconsistent que no aporta  res en aquesta matèria.

En efecte, l’autoesmena als Pressuposts del 2012 conté tres punts:

a) Fer només aquella contractes menors que siguin necessaris, és a dir, que no puguin ser realitzats directament per l’administració municipal.

Aquest objectiu JA està contemplat a la llei i, més en concret, a l’article 22 de la Llei 30/2007 que diu:_

“Los entes, organismos y entidades del sector público del sector público NO PODRAN celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”

b) Evitar el fraccionament dels contractes

Aquest objectiu  TAMBE ESTA CONTEMPLAT PER LA LLEI  i impregna tota la legislació relativa a contractes públics i ha estat l’objecte de nombrosa jurisprudència.

A més, per la seva naturalesa – el fraccionament es materialitza necessàriament en diversos expedients de contractació – no hi ha requisit que afecti als expedients individuals que pugui impedir el fraccionament. El control sobre el fraccionament, per tant,  ha de ser un control polític i administratiu global que impedeixi aquesta pràctica

c) Devallar el llistó necessari per demanar tres pressuposts des dels 18.000 euros que fica la llei  als 3.000 que vol implantar el govern municipal

En aquest cas, SI que hi ha un requisit de major rigor respecte al que obliga la llei.

Però el que el Sr. Martínez olvida és que la Junta de Govern, durant l’anterior legislatura, va aprovar un “Codi de Bon Govern” que ja devallava aquest llistó fins al 6000 euros i que, a més, contemplava que la valoració dels pressuposts s’hagués de fer per un funcionari o treballador municipal fix de la unitat administrativa corresponent.

Dit amb altres paraules, la única novedat real de tot allò que anuncià ahir el Sr. Martínez és anar una mica més enllà que l’anterior equip de govern pel que fa als criteris que obliguen a  la sol.licitud de tres pressuposts.

Així mateix, EU vol assenyalar que el Sr. Martínez enganà miserablement a la premsa quan va afirmar que la seva esmena als pressuposts impediria l’auditoria de l’IMFOF encarregada a l’auditora Cuatrecasas  (una de les empreses més solvents de l’Estat per a aquest tipus d’encàrrec)  durant la presidència d’EU.

Aquesta “ida de pinza”, del Sr. Martínez no té ni cap ni peus. Afortunadament, aquell exercici de transparència duit a terme per EU continuarà sent possible malgrat l’esmena del Sr. Martínez i, si ho prohibís, seria una esmena obertament il.legal. Les auditories realment solvents – i aquelles a les que la llei obliga en el cas de les empreses municipals – són necessàriament externes perquè són les que donen més garanties d’independència i rigor (les auditories internes no deixen de ser autoexamens amb moltes menys garanties d’imparcialitat).

Per úlltim, EU insta el Sr. Martínez a deixar de vendre fum i a complir el Codi de Bon Govern aprovat pel Govern anterior, que està plenament vigent  i que, entre d’altres coses, obliga a:

– Realitzar auditories externes anuals de gestió alsd organismes autònoms i empreses municipals que examinaran especialment els expedients de contractació.

– Incorporar l’oposició i representants del teixit associatiu de la ciutat als Consells d’Administració de les Societats i Emp`reses Públiques Municipals i als Consells Rectors dels Organismes Autònoms.

– Aplicar criteris de màxima transparència en els processos de selecció de personal i establir mecanismes de control del seu desenvolupament per part dels representants sindicals.

Share This