EU exigeix la rectificació del Decret anul.lant la seva disposició derogatòria

El passat Consell de Govern ha esfonsat el sistema de transparència i garanties per a la qualitat en l’atenció al pacient que s’instaurà durant el primer pàcte de progrés i que descansava en:

llistes_espera_molt_mes_llargues– El Registres de les les llistes d’espera tant per a intervencions quirúrgiques, de consultes externes i de poroves disgnòstiques/terapèutiques.

– L’establiment de terminis màxims garantitzats per a l’assistència o les intervencions quirúrgiques

– En aprovar el Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB de 10/03/2012), s’ha derogat el Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels temps màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears (veure la disposició derogatòria única).

Amb el Decret 83/2006 es creà el Registre de pacients pendents d’intervenció quirúrgica programada del Servei de Salut de les Illes Balears i el Registre de pacients pendents de consultes externes i de proves diagnòstiques/terapèutiques del Servei de Salut de les Illes Balears (és a dir, les famoses llistes d’espera).

També s’establiren els temps màxims en els quals el ciutadà té dret a rebre l’assistència sanitària que li ha estat prescrita (és a dir, quant de temps, com a màxim, s’ha d’esperar perquè t’atenguin a consultes externes o t’operin).

A més, s’establí un sistema que garanteix l’aplicació d’aquest temps màxim que consisteix en gestionar aquests registres, per tal que el Servei de Salut de les Illes Balears ofereixi un centre de la Xarxa hospitalària pública o centre concertat durant el termini establert. Així mateix, en cas d’incompliment dels terminis, el Servei de Salut de les Illes Balears ha d’oferir al pacient alternatives en centres concertats perquè pugui dur-se a terme l’assistència indicada, respectant la decisió del pacient de continuar a l’espera en el centre prèviament assignat (és a dir, que si la sanitat pública no podia donar l’atenció s’havia de derivar el pacient a la privada).

La decisió del Consell de Govern, per tant, suposa una nova passa enrera en una de les tres matèries que, per activa i per passiva, el PP va assegurar que mai no retallaria: la Salut, l’Educació i els Serveis Socials

Share This