A més, EU incorporarà esmenes parcials relativa a la recuperació de les inversions en el Pla de Reconversió de la Platja de Palma, projectes ferroviaris, jutjats, programes turístics i les inversions destinades a la mobilitat per la insularitat.

En la reunió que avui s’està desenvolupant a la seu Federal d’IU a Madrid sota el títol “Otros presupuestos para una salida social a la crisis” per a debatre i fixar la posició sobre els Pressuposts Generals de l’Estat per al 2012, hi participa una delegació encapçalada per Manel Carmona i Antoni Picazo, en representació d’Esquerra Unida de les Illes Balears.

Jornades_debat_presupostos_22_abril_2012

Foto: Coordinador d’EUIB (Manel Carmona), juntament amb el diputat Alberto Garzón; Marga Ferré i membres de la direcció Federal de IU

 

En el transcurs del debat, la delegació d’EUIB ha proposat, i així s’ha acceptat, la introducció a l’esmena a la totalitat d’IU als Pressuposts Generals de l’Estat la reivindicació de la inversió estatutària que correspon a les Balears en funció d’allò establert al seu Estatut d’Autonomia.

Així mateix, EUIB mitjançant el Grup parlamentari d’IU-l’Esquerra Plural presentarà, en el transcurs del debat pressupostari, una bateria d’esmenes parcials que defensaran en el Congrés del Diputats la necessitat de continuar amb les inversions que estaven previstes a Balears: que es restitueixin els fons necessaris per dur endavant el Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma, els convenis ferroviaris contemplats, l‘electrificació de la línia fins a Manacor, dotació de les inversions ferroviàries fins a Artà (vial de Son Servera), inversions en justícia, recuperació dels programes turístics que afecten a les illes (especialment els que tenen a veure amb la desestacionalització) i les inversions destinades a mobilitat derivades del fet insular (que complementaran les PNL que EU presentarà en relació a la millora del transporta aeri a Menorca i Eivissa)

En aquest sentit, EU ha destacat l’absurd que suposa el retall en 285 milions d’euros en els programes prevists per a la “Coordinación y promoción del turismo” així com en el “Fondo Financiero para Modernización de Infraestructuras Turísticas” mentres que es mantenen els 4.187 milions d’euros en l’alta velocitat ferroviària.

D’altra banda, a més dels escandalosos retalls en Educació i Sanitat, IU ha posat de relleu que les Balears i la resta de CC.AA. es veuran pràcticament impossibilitades de dur unes polítiques actives d’ocupació dignes de tal nom. En efecte, el retall en polítiques d’ocupació serà del 55% i, en el cas dels Ajuntaments, les transferències per mesures de desenvolupament local i ADL (Agents de Desenvolupament Local), arribaran al 97%.

Per últim, IU considera inadmissibles altres retalls que, enmig del caràcter catastròfic del conjunt dels pressuposts, han passat més desapercebuts:

Minva del 20% en el suport a l’agricultura ecològica.

Minva del 21% en polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere.

Minva del 48% en els fons destinats a prevenció de la contaminació i el canvi climàtic.

Eliminació de facto (queden només 2 milions d’euros) en les polítiques de foment de les energies renovables i d’estalvi i eficiència energètica.

Share This