Imatge en línia 1La retallada de les retribucions dels parlamentaris va en la bona línia, però s’haurien d’eliminar alguns altres conceptes retributius


La Mesa de parlament ha acordat una reducció del salari o de les dietes (d’aquells diputats que no tenen dedicació “plena”) que va en línia amb les retallades que s’apliquen a tots els treballadors del sector públic. En una situació de crisi autonòmica com l’actual, en la que la gran majoria de la població està patint una reducció dels seus ingressos, era obligatori que la màxima institució democràtica de les Illes donàs exemple i aplicàs una reducció dels ingressos que com a mínim, com és el cas, fos semblant a la de la resta del sector públic.


EU valora positivament aquesta decisió, que va acompanyada de la reducció de les dietes de desplaçament dels diputats de fora de Mallorca i l’eliminació de les que cobraven els d’aquesta illa, però creu que encara hi ha conceptes i condicions retributives que no s’haurien de mantenir.


Els diputats poden cobrar el sou íntegre per dedicació “plena” mantenint alguna activitat privada retribuïda. S’hauria d’exigir la dedicació EXCLUSIVA dels diputats per a poder cobrar el sou complet. EU ja va intentar al seu moment introduir aquest concepte en la frustrada reforma del Reglament del Parlament.


Per altra part, no és acceptable que aquells diputats que tenen un sou procedent d’administracions públiques (Govern i consells insulars) puguin cobrar dietes per assistir als plens o a les comissions del Parlament. Aquestes haurien d’estar limitades als parlamentaris sense ingressos del sector públic, que no tenguessin dedicació exclusiva al Parlament i que, per tant, no cobressin un salari del Parlament.

Share This