La Izquierda Plural ha tornat a reclamar les inversions estatutàries per Balears en l’esmena a la Totalitat (gairebé 900 milions d’euros).

 

EU espera ara que en el debat de les esmenes parcials  Bauzá compleixi amb la seva paraula i voti les esmenes presentades per EU per a millorar els serveis i les inversions per a Balears.

 

Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant el grup parlamentari de la Izquierda Plural ha presentat un seguit d’esmenes en relació a inversions destinades ales Illes Balears que pretenen l’objectiu de corregir la discriminació que ha patit la nostra Comunitat en el projecte de pressuposts, així com assegurar la realització de projectes d’urgent necessitat i ampli consens social que no compten amb partida pressupostària específica. Es tracta de diversos projectes que permetrien la millorar l’atenció als ciutadans en la prestació de serveis públics o de desenvolupament d’infraestructures molt necessàries. A l’hora, servirien per generar activitat econòmica i crear llocs de feina tant necessaris.


El president Bauzà  i altres membres del seu govern o parlamentaris del PP han hagut de reconèixer que el projecte de pressuposts és completament negatiu per a les Illes i han assegurat que el millorarien en el tràmit parlamentari. A dia d’avui, l’últim en el que es poden presentar esmenes al Congrés, no tenim notícia que se n’hagi presentat cap per part del grup parlamentari popular que puguin corregir el greuge comparatiu. Nosaltres els ho possam fàcil, si volen millorar les inversions de l’Estat a les Balears poden votar a favor de les esmenes del grup d’IP.


El primer grup d’esmenes pretén augmentar les partides destinades a subvencionar les comunicacions aèries i marítimes. Aquestes partides pateixen reduccions en un moment en que els preus del transport és disparen com a conseqüència, entre d’altres motius, de l’augment de les taxes, l’IVA o els combustibles. A més es demana que els residents legals extracomunitaris gaudeix dels mateixos drets que els extracomunitaris. Per aquest motiu demanam l’ampliació en 2 milions d’euros de les partides destinades a subvencionar tant el transport aeri com el marítim.


Per altra part, ja que hi ha una disposició addicional que autoritza el ministeri a establir un preu màxim a partir del qual no es subvencionarien els bitllets, presentam una esmena de supressió. No ens conformam amb les declaracions que asseguren que això no passarà: si s’inclou en el projecte de pressupost serà perquè pensen utilitzar-la.


Pel que fa a les inversions a cadascuna de les illes, les esmenes d’EU tracten d’assegurar que al llarg de 2013 s’executin o s’iniciï l’execució un seguit de projectes plurianuals que ja estaven compromesos, però que no tenen partida assignada, són les següents:


A l’illa de Mallorca

·        Nou edifici dels jutjats de Manacor……………………………..525.400 €

·        Rehabilitació antiga Casa del Poble d’Esporles………………680.000 €

·        2ª Fase rehabilitació edifici la Misericòrdia …………………. 500.000 €

·        Línia fèrria Manacor-Artà………………………………………….6.000.000 €

·        2ª Fase electrificació línia fèrria ……………………………….. 1.500.000 €

A l’illa de Menorca

·        Rehabilitació Can Oliver, Maó………………………………….. 1.436.360 €

A l’illa d’Eivissa

·        Passeig marítim de ses Figueretes ………………………………. 500.000 €

·        Nova depuradora de Vila ………………………………………… 1.000.000 €

·        Parador del castell …………………………………………………   2.500.000€

·        Nou edifici dels jutjats ………………………………………………. 500.000 €

·        Biblioteca de l’Estat…………………………………………………… 300.000 €

·        Rehabilitació Mercat Vell i sa Peixateria………………………. 500.000 €

A l’illa de Formentera

·        2ª Fase de la canalització de regadiu ………………………… 150.000 €

Share This