pensions_menorca

 

MOCIÓ MUNICIPAL

 
 
 

En Juan Miguel Gomila Ribot regidor municipal d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida a l’Ajuntament d’Es castell , en nom i representació del mateix, i a l’empar del que estableix la normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent :

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El darrer 30 de novembre el Consell de ministres el govern aprovà per Reial Decret-Llei que no anava a revaloritzar les pensions d’acord a l’Índex de Preus al Consum. El cost de la revalorització de les pensions seria d’uns 3.800 milions de euros.

 

De l’import total, la meitat (1.900 milions) hauria estat per compensar la pèrdua de poder adquisitiu d’aquest any i l’altra meitat per consolidar l’alça de la pensió el 2013.

 

Aquest Reial Decret-Llei deixa sense efecte el dret d’actualització de les pensions corresponent a l’exercici 2012 i, per tant, ens trobem davant d’una privació de drets contrària a la Constitució per infringir els principis d’irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets  individuals, de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 de la Constitució Espanyola).

 

D’acord amb allò establert per la Llei General de Seguretat Social, les pensions contributives han de ser actualitzades conforme l’Índex de preus al consum acumulat entre novembre de 2011 i novembre de 2012, si aquest ha resultat superior al pres per a la revalorització practicada a principis d’any.

 

L’actualització de les pensions va ser una de les claus més importants si no la principal del programa electoral amb el qual va concórrer el Partit Popular a les eleccions del 20 de novembre del passat any. I ha estat també transgredida en la segona ocasió que se li ha presentat al Govern d’adoptar una decisió sobre el principal capítol de despesa del pressupost. L’any passat, només arribar al poder, l’Executiu conservador decretà una pujada de l’1% de les pensions per al 2012.

 

L’incompliment d’aquesta promesa electoral s’uneix així a altres tantes en matèria fiscal com la pujada generalitzada d’impostos directes (IRPF, rendes de capital, IBI, etc), l’augment de l’IVA, l’abaratiment dels acomiadaments mitjançant la reforma laboral, el copagament sanitari, l’increment de taxes universitàries o l’amnistia fiscal. De fet, tant el president Rajoy com altres membres del seu gabinet s’han pronunciat públicament en nombroses ocasions al llarg de tot 2012 apostant per la compensació als pensionistes. I s’han agafat a la revaloració de les pensions com l’única línia vermella que no estaven disposats a creuar per tal de l’austeritat. A més a més, el secretari d’Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, davant la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo del Congrés del 8 de novembre assegurà que actualitzaria les pensions d’acord a la inflació de novembre.

 

La decisió d’augmentar en un 1% i en un 2% per a les pensions inferiors a 1.000 euros és insuficient per compensar l’augment de inflació. A la no actualització real de les pensions s’han de sumar els retalls en temes socials, les taxes, el copagament,… Aquesta mesura no va a aportar l’eixida a la crisi, així que no té cap sentit i sols servirà per disminuir cada vegada més el poder adquisitiu dels pensionistes.

 
 

L’Ajuntament d’es Castell , ACORDA:

 1. Mostrar el nostre desacord amb la decisió de l’executiu de no revaloritzar les pensions.

 1. Instar al Govern a que revaloritzi les pensions per compensar la inflació.

 1. Instar a la Defensora del Poble a presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la decisió del Govern de no aplicar, amb efectes retroactius, l’obligació legal de revaloritzar les pensions.


 1. Donar trasllat d’aquests acords a:

  • El President del Govern.

  • El Ministre d’Hisenda.

  • A la defensora del poble.

  • A la ministra de Treball i Seguretat Social.

  • Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Es Castell   a  4  de  desembre de 2012
Juan Miguel Gomila Ribot, regidor EM-EU ajuntament d’es Castell

Share This