Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra de Menorca a l’Ajuntament d’Alaior en relació al Pla d’Usos del Centre Cultural des Pati de sa Lluna.

Josep Portella Coll, portaveu del grup municipal d’Esquerra de Menorca – Iniciativa per Alaior, presenta la següent moció al Ple de l’Ajuntament d’Alaior.
 
Títol: Pla d’Usos del Centre Cultural “Pati de sa Lluna”.
 
centre cultural pati de sa llunaEn aquestes passades setmanes es van reemprendre, en un ritme testimonial, les obres de rehabilitació del Convent de Sant Diego.
 
Entre les informacions que, amb motiu de la seva llarga paralització i de les previsions futures, en va destacar una en la que s’afirmava que el Govern estava estudiant un nou pla d’usos per al centre, i així donava per fet que el Pla d’Usos actual, no es realitzaria.
 
El Pla d’Usos actual, al que es vincula el projecte arquitectònic de rehabilitació, és un exemple de participació ciutadana, de llarga participació ciutadana. Inicialment, aquests usos va sorgir de diversos processos de debat obert, organitzats pel Centre d’Estudis Locals, en els que van participar també tècnics i especialistes. En una etapa posterior, durant la redacció del Pla Director, que dóna lloc al projecte de reforma, també es van realitzar diversos tallers de participació ciutadana al llarg dels anys 2007 i 2008, en els què es van definir millor i concretaren els referits usos de l’espai.

 
Naturalment, el fet de conèixer quins usos tindran els diferents espais, és bàsic per a un projecte de rehabilitació. És difícil creure que es poden realitzar les obres de rehabilitació i reforma sense saber a què es dedicaran els espais creats o recuperats. Per aquest motiu, és raonable la preocupació davant les afirmacions d’un replantejament general dels usos de l’edifici quan les obres ja estan en marxa.
 
És igualment raonable que els nous responsables polítics de l’empresa de rehabilitació vulguin repensar aquests usos. Si els actuals van sorgir de diversos processos de participació ciutadana, com a mínim s’ha d’aspirar a què aquesta revisió dels usos tengui lloc també en el marc de la participació ciutadana.
 
És per aquest motiu que, davant el Ple de l’Ajuntament d’Alaior, es presenta la següent
 
MOCIÓ.
 
L’Ajuntament d’Alaior acorda dirigir-se al Govern balear amb la petició per a què la revisió dels usos del futur centre cultural “Convent de Sant Diego” es faci en el marc de la participació ciutadana efectiva, que és com es van aprovar els usos prevists inicialment.
 
L’Ajuntament d’Alaior, per afavorir aquesta participació ciutadana, acorda la convocatòria d’un procés participatiu per a revisar l’actual pla d’usos i per poder aportar les conclusions a les que s’arribin en aquest procés, als responsables polítics de les obres de rehabilitació del Convent de Sant Diego.
Share This