350-pp-cabrer-si-siEls diputats del Parlament balear han començat a fer públiques les seves declaracions de la renda, com a conseqüència de les ordres donades per Rajoy a Bauzá, que ha motivat una cascada de publicacions. Per a EU aquesta mesura suposa millorar la transparència, cosa que mai està per demés, però no és una mesura fonamental. L’exigència era sobre el president ja que, com s’ha demostrat ara, no va declarar totes les activitats que li produïen ingressos i incompatibilitat, però el PP ha aconseguit desviar l’atenció del que era més important cap a altres qüestions secundàries. Per altra part, com a mesura contra la corrupció és irrellevant, com és ben evident les possibles comissions o quantitats cobrades en “negre” no apareixen en les declaracions de la renda.

 

El que si fa aquesta publicació es posar de manifest una situació que, com venim denunciant reiteradament, ens sembla inacceptable: es tracta del salari que cobren la major part dels diputats amb dedicació PLENA, que els permet tenir altres activitats remunerades. Ja a l’avortada reforma del Reglament del Parlament de la legislatura 1999-2003 vàrem mantenir la posició de que els salaris dels diputats s’haurien de correspondre amb la dedicació EXCLUSIVA sense cap altra activitat retribuïda.

 

No s’entén com és possible que es cobrin salaris superiors als dels membres del Govern i alts càrrecs sense tenir les mateixes incompatibilitats. Tampoc s’entén ( i ja manifestarem la nostra discrepància) l’augment de les retribucions acordada per la Mesa, que xoca amb els criteris d’austeritat i amb les dificultats econòmiques que pateix la majoria de la població.

 

Tots aquests moviments semblen en la línia de provocar un estat d’opinió favorable a la reducció del nombre de diputats, com a suposat criteri d’austeritat. Des d’EU sempre hem denunciat que darrera d’aquestes propostes s’amaga la intenció de reduir encara més la representativitat i d’impedir l’accés al Parlament a les formacions minoritàries.

 

A la resolució aprovada pel Consell Polític Interinsular de 26 de gener d’enguany, ja deixàvem ben clar que hi ha altres mesures més justes, democràtiques i eficients per a reduir despeses sense reduir representativitat. De fet, la proposta d’EU milloraria sensiblement aquesta representativitat i donaria una composició del Parlament molt més semblant a la voluntat dels electors.

 

Adjuntam la resolució de 26 de gener.

 

 

 

 RESOLUCIÓ DEL CONSELL POLÍTIC INTERINSULAR D’EUIB

 

Posició d’EU davant la proposta de modificació de la llei electoral per a reduir el nombre de diputats del Parlament Balear

 

El president del Govern, José Ramón Bauzà sembla entestat en reduir el nombre de membres del Parlament amb l’excusa de l’austeritat i la reducció de despesa (s’ha de fer un ERE ha dit amb molt malt gust). Aquesta reducció no es pot fer sense modificar la llei electoral que requereix una majoria qualificada de dos terços (art. 41.4 de l’Estatut d’Autonomia).

 

 Per a Esquerra Unida, la proposta del PP es dirigeix en realitat a reduir encara més la proporcionalitat del Parlament, afavorir els partits majoritaris, apuntalar el bipartidisme i barrar l’accés al Parlament a les formacions minoritàries.

 

 La configuració actual del Parlament  és poc representativa de la voluntat popular ja que el PP, amb el 46,45% dels vots ,va obtenir una representació del 59,32% dels escons. Així mateix,un 15% dels vots emesos pels ciutadans han estat a candidatures que s’han quedat fora del Parlament. Aquesta manca de proporcionalitat és deguda a l’existència de 4 circumscripcions diferents, al sistema d’Hont per adjudicar escons i a l’existència d’un “llindar” o percentatge mínim de vots (el 5%) per davall del qual els vots són desestimats. Si no existís aquest “llindar”, haurien entrat al Parlament la Lliga, CxI i EUIB, que s’han quedat fora.

 

 Amb la reducció del nombre de diputats encara s’agreujaria aquesta situació. Les modificacions que es puguin plantejar de l’actual sistema electoral, hauria d’anar en la direcció contrària a la que es proposa des del PP. No es tracta d’empitjorar encara més la proporcionalitat, que és un mandat de l’Estatut d’Autonomia, sinó de cercar fórmules per a millorar-la.

 

 La configuració actual del Parlament, amb 4 circumscripcions i 59 diputats, tot i ser millorable, respon a un equilibri polític i territorial que va ser molt difícil d’aconseguir. Qualsevol modificació que es volgués fer hauria de suposar no reduir representativitat i no obrir un conflicte territorial, cosa que sembla impossible si es redueix el nombre de diputats, ja que si se’n lleven de les circumscripcions menors seria molt difícil als partits minoritaris accedir al Parlament, i si es fa sobre la circumscripció de Mallorca encara empitjoraria la infra representació dels ciutadans d’aquesta illa.

 

 La reducció de les despeses del Parlament, que seria poc significativa amb la reducció del nombre de diputats que es proposa, pot arribar d’altres maneres més efectives i més democràtiques. De fet, sorprèn l’augment de les retribucions dels diputats aprovada per la Mesa de Parlament , amb majoria del PP, que és molt difícil d’acceptar per la ciutadania i que xoca frontalment amb el discurs de la necessitat de reduir diputats i despesa.

 

Al president Bauzá sembla que no li fan nosa només alguns diputats sinó el Parlament en el seu conjunt, només així s’explica el menyspreu absoluta que demostra a la Cambra, amb les seves negatives a comparèixer, a donar informació o a debatre els temes políticament més importants, al mateix temps que utilitza d’una manera abusiva el decret llei per a legislar. Per a Esquerra Unida, en canvi, el Parlament ha de ser el centre del debat polític i s’ha de millorar la seva representativitat i la seva tasca, amb major transparència, major capacitat de control del govern, un període de sessions més ample i més obert a la ciutadania. Per aconseguir això és necessari que estiguin ben representades les opcions que voten els ciutadans.

 

Hi ha mol diverses possibilitats de reducció de la despesa, des de reduir les retribucions a eliminar despeses supèrflues, optimitzar recursos, millorar l’ús de les noves tecnologies o concentrar els actes parlamentaris per reduir desplaçaments i dietes. EU considera que les retribucions dels diputats s’ha d’ajustar a l’actual situació de crisi, sense generar greuges comparatius amb la resta dels ciutadans.

 

Esquerra Unida creu que, abans que abordar la reforma de la llei electoral, s’ha de modificar el Reglament del Parlament en el sentit que ja va proposar el grup parlamentari d’EU a la legislatura 1999-2003, és a dir, exigint la dedicació EXCLUSIVA dels diputats per a poder percebre un salari del Parlament. Per tant, proposam la modificació de l’article 16 del Reglament del Parlament en el següent sentit:

 

  • Només cobraran salari del Parlament aquells diputats que és dediquin amb EXCLUSIVITAT a la tasca parlamentària.

 

      ·        Cap diputat cobrarà dietes d’assistència al Parlament si cobra un salari d’una altra institució.

 

Al mateix temps, EU proposa modificar la llei electoral per a derogar l’apartat 4 de l’article 12 que estableix que no es tendran en compte aquelles candidatures que no superin el 5% dels vots vàlids.

 

Per altre part, atenent al que disposa l’article 41.1 de l’Estatut d’Autonomia que preveu “un sistema de representació proporcional”, atès que -com hem vist abans- l’actual sistema d’atribució d’escons mitjançant l’anomenada llei d’Hont, no ha garantit suficientment aquesta representació proporcional, proposam l’estudi de fórmules d’adjudicació d’escons que millorin la proporcionalitat actual.

 

Palma, 26 de gener de 2006

Share This