La CCAA no ha donat resposta a la reclamació feta en aquest sentit

 

EU exigeix el retorn de les quantitats indegudament cobrades per Bauzá

 

carmona registrant 01-02-2013 1L’1 de febrer d’enguany, Esquerra Unida va presentar un escrit de reclamació davant la CCAA en relació a les incompatibilitats de l’actual president de Balears i anterior regidor i batle de Marratxí. En aquesta reclamació, prèvia al contenciós administratiu en el que cas que no es resolgui, ja es reclamava que es declaràs:

 

“1. Que el M. H. Sr. Bauzá incurrió en incompatibilidad cuando ocupaba el cargo de concejal de sanidad y urbanismo y alcalde del Ayuntamiento de Marratxí, al simultanear dichos cargos con la titularidad y explotación de la farmacia y su participación y administrador de las empresas José Guitart Poch SLNE y Bauser Internacional S.L.

2. Que el M. H. Sr. Bauzá incurre en incompatibilidad en su condición de

President de la CAIB al simultanear dicho cargo con la titularidad y

explotación de la farmacia y su participación y administrador de las José

Guitart Poch SLNE y Bauser Internacional S.L., ello desde su toma de

posesión”.

 

Aquesta reclamació no ha obtingut resposta per part de la CCAA. La reclamació d’EU es fonamentava, en la part que fa referència a la incompatibilitat de Bauzà com a regidor i alcalde de Marratxí, en l’article 11 de la llei d’ordenació farmacèutica que diu el següent:

 

 

“1º.- La Consejería competente en materia de salud deberá nombrar un

farmacéutico sustituto, después de solicitarlo el titular de la farmacia, en los supuestos en que concurran en el farmacéutico titular o regente circunstancias de caràcter excepcional y limitadas en el tiempo, tales como bajas por maternidad, enfermedades que no determinen la incapacidad absoluta del titular o regente, OCUPACIÓN DE CARGO PÚBLICO, o de los órganos de gobierno de la corporación col·legial farmacéutica, estudios de especialización o de formación continuada relacionada directamente con la profesión farmacéutica, inhabilitación temporal o vacaciones por un periodo no superior a un mes al año.

2.- En los casos de ausencia del farmacéutico titular o regente de la oficina de farmacia, previstos en los artículos 11 y 13, el farmacéutico adjunto podrà asumir las funciones de farmacéutico sustituto, previa comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo.

3º.- El farmacéutico sustituto tendrá las mismas funciones y

responsabilidades profesional por el titular o regente”.

Els fets denunciats per EU han quedat clarament demostrats una vegada que el Govern s’ha vist obligat, a requeriment del TSJ, a donar a conèixer l’expedient reservat que fins ara s’havia negat a fer públic . En ell queda demostrat que no fou fins l’11 de novembre de 2009 que José Ramón Bauzá va designar un farmacèutic substitut per a la seva farmàcia.

Per tant, José Ramón Bauzà va estar cobrant de manera il·legal (primer 49.644 € anuals i després 66.300), ja que eren incompatibles amb l’explotació del seu negoci farmacèutic, les retribucions municipals de dedicació exclusiva des de 2005 fins a 2009, la qual cosa és una APROPIACIÓ INDEGUDA de recursos públics. Al mateix temps ha  ESTAFAT als clients del seu negoci farmacèutic ja que no es va garantir la presència d’un llicenciat en farmàcia durant tot el temps que no va nomenar un substitut.

Davant d’aquests fets gravíssims, EU reclama no només la dimissió (que ja s’hauria produït si Bauzà tengués un mínim de dignitat) d’un president mentider que s’ha apropiat de quantitats que no li corresponien, sinó la DEVOLUCIÓ a les arques públiques d’aquelles quantitats que ha cobrat de manera il·legal.

—> Veure també Esquerra Unida inicia un procés jurídic contra José Ramón Bauzá

Share This