El govern central respon a les preguntes de Llamazares

 

archivo6El passat mes de gener, el president Bauzá va fer unes sorprenents declaracions en les que afirmava que en el futur s’haurien d’integrar les històries clíniques de la sanitat pública i la privada. Per a EU, aquesta proposta resultava extraordinàriament preocupant: en l’obsessió per afavorir la sanitat privada, el president plantejava que les històries clíniques del sistema sanitari públic es posessin a disposició de les clíniques privades, oblidant la confidencialitat d’aquestes històries i el fet que només poden ser custodiades pel sistema públic i estar a disposició dels pacients que, en últim extrem, serien els únics que podrien autoritzat la seva cessió a clíniques privades.

 

Per aquest motiu, EU va demanar al diputat d’IU Gaspar Llamazares, la presentació d’unes preguntes en les que es demanava l’opinió del govern central sobre aquesta iniciativa, i si considerava que amb mesures com aquesta es respectava l’autonomia del pacient i la protecció de dades confidencials.

 

De la resposta del govern central, es dedueix clarament que l’intercanvi d’informació només es pot fer entre centres del sistema nacional de salut, garantint en tot cas la confidencialitat, i amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i la correcta atenció dels pacients que s’hagin de desplaçar. Qualsevol altre cessió d’informació relativa a les històries clíniques, només es podria fer amb el consentiment exprés de pacient afectat. De cap de les maneres és compatible amb la legislació la “integració” de les històries clíniques personals en una base de dades accessible a entitats sanitàries alienes al sistema públic.

 

S’adjunten les preguntes formulades per Gaspar Llamazares i la resposta del govern central.

Share This