servei 4A les Illes Balears la mitjana d’espera per a tenir una sentencia en casos d’acomiadament improcedent es situa en uns 7 mesos, molt superior a la mitjana estatal. Així i tot, aquesta xifra no és la pitjor, en altres casos com les invalideses el termini d’espera es situa entre l’any i mig i els dos anys. Tot això està motivat, a més de per la crisis i per la reforma laboral, per la manca de jutges encarregats dels temes socials. De fet, els jutges de Balears són els que tramiten més casos de tot l’Estat.
 
Per a EU aquest fet fa que s’augmentin les penalitats d’aquelles persones que han perdut el seu lloc de feina o les que esperen una resolució judicial per al reconeixement d’algun dret. Amb aquesta situació els treballadors que son acomiadats es queden en una situació d’indefensió total per un període molt llarg de temps, ja que mentre que no es resolgui el plet no tenen cap percepció econòmica ni poden rebre prestacions del servei d’ocupació, ni tampoc recórrer al Fogasa en cas d’insolvència de l’empresa. Tampoc les empreses són necessàriament beneficiàries d’aquesta situació ja que, en el cas de que l’acomiadament sigui declarat improcedent, hauran de pagar els salaris d’un període superior al que seria normal.
 
La reforma laboral aprovada pel govern del PP, juntament a l’eliminació de drets socials, ha generat un major volum d’acomiadaments individuals i d’ERO i ha generat una gran confusió jurídica que complica encara més el panorama laboral. Si a això afegim la manca de jutjats socials, ens dóna un panorama certament desolador.
 
Per tot això, Esquerra Unida reclama un augment dels jutjats socials que permeti atendre en un termini raonable les reclamacions jurídiques referents a drets laborals. Per altra part reclamam la derogació de la reforma laboral, no només per l’agressió que suposa cap els drets dels treballadors sinó, a més, per la conflictivitat jurídica que provoca. Fracassada en el teòric objectiu que tenia –generar llocs de treball- ha resultat una llei que introdueix confusió i genera una conflictivitat jurídica molt superior a la que hi havia. D’aquesta conflictivitat s’en deriven perjudicis molt importants per als treballadors sense que, en molts casos, comporti beneficis per

Share This