Encara ens trobam amb uns nivells d’atur insuportables

soib 04-06-13Les dades de l’atur registrat ens idiquen que el conjunt de l’Estat hi 98.265 inscrits menys (1,97%) que el mes d’abril, la millor xifra històrica d’un mes tradicionalment bo per l’ocupació. No obstant, si s’eliminen les ocupacions estacionals, la reducció de l’atur inscrit és insignificant (265) persones, segons dades del propi ministeri. En xifres interanuals es segueix destruint ocupació ja que l’atur registrat  augmenta en 176.806 persones, un 3,7% que fa un any.

Pel que fa al nombre de contractes registrats és un 2,9% superior als de maig de 2012, però només un 7,5% d’ells han estat indefinits, un 24,2% menys que el 2012, una indicació clara de que l’ocupació que es crea és de mala qualitat, amb menys seguretat i salaris més baixos.

L’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social és positiva, ja que s’incorporen 121.275 persones, però encara hi ha 629.498 persones (un 3,70%) menys que fa un any. La qual cosa significa una pèrdua molt important de llocs de feina els últims 12 mesos.  Hem de remuntar-nos a l’any 2003 per trobar una xifra menor d’inscrits.

Per altra part, es redueix el nombre d’aturats que reben prestacions. En un any s’ha passat del 65,4% al 61,2%. Les prestacions són únicament per aquell sector de persones sense feina que es troben inscrites, el milió llarg d’aturats no inscrits, tampoc reben cap tipus de prestació.

Pel que fa a les Illes Balears, el nombre d’inscrits es redueix en 7.917  persones (9,42%) en relació al mes anterior, hi ha una evolució positiva en termes interanuals (6.390 persones, un 7,74%).  També es positiva l’evolució de les afiliacions a la seguretat social en termes interanuals (hi ha un augment de 4.339 persones, l’1,02%), l’única comunitat en que es dóna aquesta circumstància, només superada per les ciutats autònomes de Ceuta (1,66%) i Melilla (3,49%).

No obstant aquest resultats, tot i ser lleugerament positius, són del tot insuficients, si tenim en compte que portam anys destruint ocupació i que hi ha més de 50.000 persones que no reben cap tipus de prestació. Per altra banda, haurem d’esperar els resultats de l’EPA del segon trimestre per tenir una idea més real de l’evolució de l’ocupació de l’atur, ja que les dades de persones inscrites al servei d’ocupació són cada vegada més poc significatives.

Sens dubte la fortalesa del sector turístic fa que les Balears estiguin en millor situació que altres comunitats, i l’inici de la temporada fa que s’augmenti el nombre de contractacions. No obstant, aquestes contractacions es fan a temps parcial en moltes ocasions, encara que es treballi a jornada completa. A més les “externalitzacions” que es comencen a aplicar en alguns hotels, fan que molts treballadors cobrin per davall del que determina el conveni col·lectiu. En general, podem dir que la riquesa generada pel turisme està molt mal repartida i que la participació de les rendes del treball és cada vegada més escassa.

Una acció decidida de vigilància de les condicions de treball en el sector turístic podria significar “emergir” treball en negre i augmentar les cotitzacions socials i els imposts (IRPF). També es contractarien més treballadors si es controlassin les jornades abusives i es substituïssin per noves contractacions. Tot això donaria com a resultat un augment real de les persones legalment ocupades i una reducció equivalent de les dramàtiques xifres d’atur.

Share This