És un Pla fet a mida dels interessos econòmics que no protegeix la qualitat dels aqüífers

El Pla Hidrològic aprovat aquesta setmana pel Govern i el Consell Balear de l’Aigua elimina la major part de les mesures bàsiques i complementàries que incorporava l’anterior projecte de PH, elaborat pel govern progressista, com a objectius. El projecte aprovat ara per part del PP no incorpora aquestes mesures i transfereix l’hipotètic compliment d’aquests objectius a altres administracions, cosa que fa que no es pugui garantir el seu compliment, tot i que suposadament, són obligatoris. Al mateix temps, el PH aprovat, inclou continguts contraris als objectius que diu defensar.

aquifers balears cuberAquest Pla Hidrològic ignora sistemàticament els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua, incorporada a la legislació espanyola, deixant el que són condicions mínimes exigibles en una proposta de màxims, buidant de contingut la planificació hidrològica.

Elimina el caràcter obligatori de les Normes Tècniques d’execució de sondejos, “per a donar més llibertat al projectista i major facilitat a les empreses de sondejos”. Ja sabem com s’ha gestionat històricament aquesta major llibertat, els resultats els podem veure amb els casos de contaminació d’aqüífers.

Es permet de manera generalitzada, sense tenir en compte les condicions específiques de cada zona, que la distància entre captacions pugui ser només de 100 metres. Amb aquest sistema es pot passar dels 60.000 pous registrats (que no són tots els existents, ja que hi ha un important nombre de pous no registrats) a uns 200.000 !!!

S’incrementen sense cap justificació les dotacions per agricultura i ramaderia (quan el que s’hauria de fer és cercar l’eficiència en aquest sectors i no l’augment del consum) i s’equipara jardins , privats, zones de gespa o piscines com a consum agrícola !!!

S’afavoreixen els sondejos a la franja costanera, per a noves urbanitzacions, deixant per a un futur indefinit la delimitació de distàncies mínimes a la costa per a nous sondejos.

Es rebaixen considerablement els requisits tècnics per al funcionament correcte de les depuradores, el control dels abocaments i la prevenció d’abocaments accidentals.

Es desprotegeixen les zones humides, es modifica la cartografia aprovada amb anterioritat, i s’especifica que no té caràcter normatiu. És a dir, que es pot modificar per afavorir interessos urbanístics. Per altra part, es renuncia a recuperar les zones humides degradades que apareixien a l’anterior delimitació, que desapareixen del nou PH.

El Pla Hidrològic del PP elimina qualsevol obligatorietat de gestió de la demanda, tant pel que fa al consum urbà com a l’agrícola. Suprimeix l’obligatorietat d’elaborar Plans de Gestió de la Demanda.

En conjunt, ens trobam davant un Pla Hidrològic que en lloc de protegir més els aqüífers tant malmesos de les Illes, els desprotegeix encara més en favor de determinats interessos econòmics que es situen per davant de l’interès general de protegir el territori i els recursos naturals.

Des d’EU entenem que l’aprovació d’aquest Pla Hidrològic de Balears, que encara està pendent de la ratificació per part de l’organisme estatal, s’ha elaborat sense el més mínim rigor tècnic (els tècnics reticents a validar les decisions polítiques han estat apartats), sotmès completament a interessos econòmics molt poderosos (basta veure amb quina alegria l’han rebut algun d’aquests sectors) i inútil per a garantir el bon estat de les aigües superficials, evitar la contaminació terrestre i marina o per a la recuperació dels aqüífers. És un Pla que incompleix la normativa estatal i europea.

Esquerra Unida es planteja, conjuntament amb altres organitzacions defensores del medi ambient, recórrer davant la Unió Europea el PH de les Illes Balears quan sigui definitivament aprovat.

Share This