Així mateix, demanam que es revoqui l’autorització de prospeccions petrolíferes entre les costes de València i d’Eivissa

stop frackingLa fractura hidràulica o “fracking” és una tècnica per a la extracció de gas o petroli de manera no convencional, que planteja en l’actualitat importants interrogants, ja sigui en el que fa referència a les afeccions sobre la salut de les persones, en usos agrícoles del sol, o en les afeccions relacionades al medi ambient. Fonamentalment els principals problemes que es poden donar, és la contaminació de aqüífers subterranis i aigües superficials, o aigües marines si aquestes es desenvolupen sobre la mar, ja que s’injecten productes tòxics y contaminants que resulten imprescindibles per aquesta tècnica.

 

L’extracció dels recursos fòssils per fractura hidràulica suposa una alta ocupació del territori, ja que es necessiten nombroses perforacions per optimitzar la explotació. La necessitat de crear dipòsits per acumular l’aigua contaminada i l’elevat trànsit que es dona a les zones en que es practica aquesta tècnica per moure el resultat de l’explotació, provocaria greus impactes sobre les activitats que es mantenen al nostre territori (agricultura, ramaderia, pesca), afectarien els espais naturals. Milers d’hectàrees quedarien inservibles per a cap tipus d’ús. Un altre element de greu preocupació es el de les emissions no desitjades de gas metà que es produeixen durant l’ús d’aquesta tècnica, ja que pot tenir un greu impacte sobre l’efecte hivernacle.

 

El recurs a la tècnica del fracking, només es pot entendre des d’un model econòmic altament consumidor de energia basat en l’ús de matèries fòssils cada vegada més difícils d’obtenir, i que no adopta cap mesura encaminada a un canvi del model energètic cap a les energies renovables, molt més netes i sostenibles, ni a la reducció del consum per la via de l’eficiència energètica.  La implantació d’aquesta activitat és una passa enrere, provocant un canvi de paradigma dins el context energètic actual, ja que potencia un model basat en la depredació del medi i dels seus recursos naturals, provocant l’esgotament dels recursos i afavorint el canvi climàtic i amb un sistema de producció i consum incompatible amb els límits ecològics del planeta.

 

 

La comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat del Parlament Europeu, en base a rigorosos estudis independents, publicà un informe en el que advertia dels diversos i greus interrogants que planteja l’ús de la fractura hidràulica.

 

 

Per tot això, Esquerra Unida insta al govern a prohibir l’ús d’aquesta tècnica arreu de la nostra Comunitat Autònoma, per preservar el medi ambient i el principal sector econòmic de les nostres illes, el turisme, degut a que  aquestes activitats són incompatibles amb la explotació del d’hidrocarburs mitjançant la tècnica del fracking. Així mateix, en defensa de l’interès general, l’instam a que porti al Parlament balear una proposta per declarar les Illes Balears territori lliure de fracking.

 

 

Per altra part, reclamam la derogació de l’autorització de prospeccions petrolíferes entre les costes de València i Eivissa pels efectes nocius pel medi ambient que tenen des del moment inicial dels sondejos, i de les gravíssimes conseqüències que podria tenir un vessament accidental en el cas que s’autoritzàs l’extracció. Les fuites produïdes al Golf de Mèxic ens il·lustren sobre els efectes que poden arribar a provocar en un àrea molt extensa.

Share This