Hotels a BalearsEl Govern ha anunciat que des de l’1 de juny està portant a terme una campanya de control i sanció capa l’oferta turística no reglada, que es comercialitza al marge de la normativa turística: bàsicament habitatges vacacionals no declarats. Des d’EU no tenim res a objectar en relació a aquesta campanya, però demanam que s’estengui també a la indústria hotelera i a altres sectors declarats “legals”.

 

Els habitatges vacacionals tenen avantatges i inconvenients. Per una part suposen una major distribució de la riquesa generada pel turisme i major despesa en l’oferta complementària, però genera menys llocs de treball que el sector hoteler i major ocupació del sòl rústic. A més, si no està legalitzada i controlada, suposa un frau fiscal i, en molts casos, una manca de qualitat turística i de seguretat jurídica pels seus usuaris. Com efecte afegit, socialment important, hi ha el fet que molts habitatges que no reuneixen les condicions per l’ús turístic es destinin a aquesta activitat, produint l’efecte negatiu d’elevar els preus dels lloguers i de treure habitatges del mercat de lloguer ordinari.

 

Per tot això, creiem que el sector de l’habitatge vocacional ha d’estar limitat i controlat. S’ha d’assegurar que tots operin dins la legalitat, respectant els mínims de qualitat i declarant la seva activitat a efectes fiscals. Els habitatges que no reuneixen les condicions per a ser considerats establiments turístics però que reuneixin condicions d’habitabilitat haurien de passar a l’oferta ordinària de lloguer.

 

Però les irregularitats no es produeixen únicament en aquest sector, també l’oferta hotelera i determinades ofertes d’oci cometen irregularitats que ha de ser controlades per part de l’Administració. Aquest Govern sembla que actua únicament en favor dels hotelers, als que els permet qualsevol cosa (“tot inclòs” sense control, activitats complementàries a l’interior de l’hotel …) mentre perjudica els sectors de l’oferta complementària. Dóna la impressió que aquesta operació del Govern va encaminada més a llevar competència als hotels que a qualsevol altra cosa.

 

Els hotels no es veuen afectats per cap campanya de control, però hi ha moltes coses a controlar i millorar. Recentment, els sindicats han denunciat l’externalització de serveis hotelers, que fa que hi hagi treballadors cobrant molt per davall del conveni col·lectiu. Hi ha constància de que a molts hotels hi ha treballadors que no estan d’alta a la seguretat social o que fan jornades abusives i hores extra no pagades ni declarades. També hi ha violacions del dret al descans setmanal i condicions de treball que no compleixen les normes de seguretat i higiene. Tot això va en contra dels drets dels treballadors, de la qualitat del servei i de la Hisenda Pública. CONTROL DE LES IL·LEGALITATS EN EL SECTOR TURÍSTIC SI, PERÒ PER A TOTHOM.

Share This