fixos discontinuos 2013Més de 60.700 (un 5,71% més que fa un any) treballadors de les Balears han estat contractats amb la modalitat de fixos discontinus, 3.190 d’aquests treballadors tenien anteriorment contractes indefinits. Aquest fet demostra clarament que es segueix degradant el mercat de treball tot i les afirmacions triomfalistes que es fan des del Govern i del PP.

La modalitat de la contractació discontínua ja no es circumscriu al sector turístic i als serveis sinó que s’estén a molts altres sectors, amb tendència a generalitzar-se. Sense negar que en alguns casos la situació de crisi de les empreses sigui la que ha impulsat la reconversió des contractes, és ben evident que en molts casos es tracta d’abusos empresarials que cerquen augmentar els beneficis degradant les condicions laborals dels seus treballadors. Aquests abusos es poden cometre impunement degut a la passivitat de l’administració competent pel que fa a la inspecció i el control de de les condicions de treball a les empreses. A més d’això, la reforma laboral ha permès la destrucció, amb costos molt reduïts, de nombrosos llocs de treball i no ha servit en absolut per a incentivar la contractació indefinida, com demostren totes les estadístiques, que reflecteixen la reducció d’aquest tipus de contractació.

Al frau generalitzat en la contractació discontinua s’ha d’afegir el que es produeix en la contractació a temps parcial que, en moltíssimes ocasions, amaga contractacions a temps complert amb reducció dels salaris i les cotitzacions i amb un empitjorament generalitzat de les condicions de treball i dels salaris. Aquest tipus de contractacions també proliferen davant la passivitat administrativa.

Totes aquestes situacions fan que sigui molt poc rellevant valorar les dades de contractacions i d’inscripcions al servei d’ocupació: el que  donaria una idea més ajustada seria la quantificació real de les hores de feina contractades, dels salaris corresponents i de les condicions de feina. La realitat és que la crisi no afecta a tothom per igual, que les rendes del treball es redueixen contínuament en relació a les rendes empresarial, que cada vegada hi ha més temporalitat i menys drets en el treball, que la xifra de les persones que no troben feina ni perceben cap prestació continuen essent dramàtiques, enmig d’una temporada turística amb rècord de visitants.

EU considera imprescindible la derogació de la Reforma Laboral, la recuperació dels drets perduts, la generació de llocs de feina estable i el control dels abusos que es cometen sobre els treballadors amb l’excusa de la crisi. No és acceptable que mentre augmenten els ingressos turístics, els treballadors en actiu vegin reduïts els seus salaris i empitjorades les seves condicions de feina i sense es produeixi cap augment significatiu de l’ocupació.

Share This