Per Carmona “No podem consentir una altra mort per desassistència sanitària com la d’Alpha Pam, ni a Balears ni a cap ciutat d’Espanya; amb la nova interpel·lació formulada per EU, la Comissió té l’oportunitat de situar les institucions europees en el marc de la defensa dels drets humans i el dret a la vida”.

 Brussel·les, 23 de setembre de 2013

L’eurodiputat d’Izquierda Unida, Willy Meyer, ha formulat una pregunta parlamentària instant la Comissió Europea a que utilitzi la seva iniciativa legislativa per a protegir el dret fonamental a la vida dels immigrants irregulars que no es trobin sota una decisió de retorn en territori de la Unió.

La legislació europea expressa l’obligació de garantir l’atenció sanitària bàsica tant sol per als immigrants irregulars que han estat interceptats i pendents d’esser retornats. Els immigrants irregulars que no hagin estat interceptats, com no són considerats subjectes de dret, poden ser abandonats a la seva sort sense que cap estat membre vetlli pels seus drets fonamentals.

“La Directiva de retorn sempre ha estat un atac als Drets Humans, especialment el dret a la llibertat de moviments, no obstant darrere aquests casos resulta obvi que també és una ferramenta per a permetre als Estats membres desentendre’s de la pròpia vida dels immigrants irregulars” afirmà Meyer.

En la resposta a les dues preguntes presentades anteriorment per l’eurodiputat, sobre la negativa a l’atenció sanitària a immigrants irregulars a Espanya, la Comissaria d’assumptes Interns, Cecilia Malmström, confirmava que el dret a la vida dels immigrants irregulars no està degudament assegurat en aquesta directiva.

“Apel·lant als Drets Humans, recollits en el Conveni Europeu dels Drets Humans, la Comissió té l’obligació de garantir que els Estats membres protegeixin la vida de les persones migrants, tant si tenen documents com si no”. “No podem continuar acceptant la mort per omissió d’atenció sanitària com vivir por encima de nuestras posibilidades, es tracta d’assassinats, condemnà Willy Meyer”.

La pregunta presentada sol·licita que la Comissió Europea legisli per a garantir que es respecti el dret a la vida de tots els immigrants i elimini el buit legal que suposa la total desprotecció de les persones irregulars.
Per Manel Carmona, -Coordinador d’EUIB- les respostes que va donar la Comissaria d’Assumptes Interns, Cecilia Malmström a les preguntes formulades per EU, després de la mort d’Alpha Pam van contra l’esperit recollits als tractats de la Unió Europea, per la qual cosa, ara, amb la nova interpel·lació formulada pel Grup Parlamentari de l’Esquerra Europea, la Comissió té l’oportunitat de situar les institucions europees en el marc de la defensa dels drets humans i el dret a la vida.

La mort d’Alpha Pam va sensibilitzar la ciutadania, les rectificacions posteriors en les orientacions de la Conselleria de Salut de Balears són del tot insuficients, per la qual cosa, cal que directrius europees instin amb claredat als estats membres a garantir de forma nítida l’assistència sanitària a totes les persones, amb independència de en quina situació administrativa es trobin.

PARLAMENTO EUROPEO

FICHA DE PRESENTACIÓN DE UNA PREGUNTA PARLAMENTARIA

PREGUNTAS ORALES

Destinatario:
CONSEJO
COMISIÓN

Pregunta con solicitud de respuesta oral
seguida de debate (art. 115)

PREGUNTAS ESCRITAS

Destinatario:
PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO
CONSEJO
COMISIÓN
VICEPRESIDENTA / ALTA REPRESENTANTE

Pregunta con solicitud de respuesta
escrita (art. 117)

Pregunta prioritaria (art. 117, apart. 4)

AUTOR(ES):

Willy Meyer

ASUNTO:
(especifíquese)

Sobre la Directiva de retorno y la necesidad de garantizar el derecho a la vida de los migrantes

TEXTO:

En respuesta a mis pasadas preguntas E-005391/2013 y E-005506/2013 la Comisaria de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, sostenía que la Directiva de retorno (2008/115/CE) tan solo obliga a los Estados miembros a proporcionar atención sanitaria a los inmigrantes «que estén sujetos a procedimientos de retorno».
Esta exclusión implica que los Estados miembros no se ven obligados a velar por la salud de las personas migrantes que se encuentren dentro de sus fronteras. Este vacío legal permite que países como España estén negando de manera sistemática la atención sanitaria básica a inmigrantes «que no han sido interceptados y no estén sujetos a una decisión de retorno. Esto implica que determinados Estados miembros están negando de manera indirecta el derecho fundamental a la vida de las personas migrantes y violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Resulta significativo el que esta Directiva de retorno, que suscitó tantos titulares y tan intenso proceso de negociación en las instituciones de la Unión Europea, haya pasado por alto la necesidad de proteger la vida de estas personas, que pesa a carecer de documentos, continúan teniendo los derechos universales entre los que se encuentra el derecho a la vida. Esta Directiva de retorno se muestra como el marco inhumano que permite ignorar los derechos humanos fundamentales de los migrantes para proteger los muros de la «Europa Fortaleza».
Considerando los gravísimos casos citados, ¿considera necesario emplear su iniciativa legislativa para que los Estados miembros sean obligados por el derecho europeo a proteger el derecho a la vida de las personas migrantes?
¿Piensa condenar públicamente la actitud de los países, como España, que están violando sistemáticamente los derechos de la población inmigrante irregular recogidos en dicho Convenio?
¿De qué forma piensa exigir que los Estados miembros que sean parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos cumplan las obligaciones impuestas por el mismo?

Firma(s): Fecha:  23/09/2013

Share This