Bucodental-menorsEl Govern balear té preparat un decret per a modificar el D 87/2005 que establia les prestacions de la sanitat pública en matèria bucodental. Per motius estrictament econòmics, reconeguts a l’exposició de motius del nou decret, es retallen les prestacions excloent d’elles els infants que hagin arribat a l’edat de 14 anys, en comptes dels 15 com és en aquest moment.

Aquesta motivació econòmica la volen disfressar amb una argumentació suposadament científica, que fa afirmacions falses com la que diu: “es pot assenyalar que l’edat de 15 anys no és transcendent des d’un punt de vista de la fisiologia de la boca i que, en condicions normals, els infants tractats correctament en el PADI fins als 14 anys no han de presentar cap patologia rellevant en assolir l’edat de 15 anys”.

Per altra part, s’estableix una diferència substancial pel que fa als beneficiaris d’aquest servei, a més d’expulsar el majors de 15 anys, quan estableixen quins seran els beneficiaris que, a partir de la seva aprovació seran: tots els infants residents a les Illes Balears que tenguin dret a l’assistència sanitària amb càrrec al Servei de Salut de les Illes Balears i l’edat de les quals estigui compresa entre els 6 anys i els 14, ambdues incloses”en comptes de tots els infants residents a les Illes Balears l’edat dels quals estigui compresa entre els 6 anys i els 15, ambdues incloses”. Sembla evident que es vol eliminar aquesta prestació als immigrants, encara que es suposa que als menors no afecta l’expulsió d’aquest col·lectiu del servei nacional de salut.

EU entén que per a obtenir un estalvi no quantificat però que serà ínfim, si és que s’arriba  a produir, no s’ha de retallar en aquest necessari. Per altra part, negam que aquesta mesura sigui innòcua. No ho és l’eliminació del tractament preventiu del programa PADI, com tampoc ho és el de suprimir les endodòncies, en contra del que afirma la redacció del decret projectat. Les endodòncies permeten salvar peces dentals que si no s’efectuen es perden de manera irremissible i, a més, afecta el creixement dels maxil·lars i determinarà la necessitat de les cares ortodòncies en el futur.

Sens dubte, aquesta modificació del decret suposa una renúncia important a la medecina preventiva, que hauria de ser objectiu prioritari de la sanitat pública, i aboca els usuaris, en el cas que s’ho puguin permetre, a haver de recórrer a odontòleg privats, que seran els únics beneficiaris d’una mesura antisocial que provoca perjudicis importants.

Share This