Tenim 10.088 persones més demandant ocupació

 

atur juliol 2013Tot i que el Ministerio de Empleo ho valora positivament, el mes d’octubre ha suposat que al conjunt de l’Estat hi hagi 87.028 persones més que el mes de setembre inscrites en el servei estatal d’ocupació, en demanda de feina. De totes les Comunitats, és la balear la que pateix un percentatge major d’augment de les persones inscrites: 10.088, que suposa un increment del 13,93% en relació al mes anterior.

 

Hem acabat el mes d’octubre amb 82.486 persones inscrites en demanada de feina, de les quals només 46.726 gaudeixen d’algun tipus de prestació, la resta no té cap classe d’ingrés. La realitat encara és molt pitjor ja que, com demostren les dades trimestrals de l’EPA, el nombre de persones sense feina que no s’inscriuen, per la inutilitat d’aquest tràmit, és molt important. Al final del tercer trimestre el total de persones en busca de feina eren 105.600,aquesta xifra anirà augmentant conforme passin els mesos.

 

Com passa cada any a la nostra Comunitat, al final de la temporada s’acaba el miratge de la creació de llocs de feina i tornam a la crua realitat, que ens situa en unes taxes d’atur insuportables. Aquest any encara podria ser pitjor, ja que la planta hotelera oberta fora de temporada serà més escassa que mai.

 

L’augment de l’atur no és l’única cosa negativa que ens mostra l’estadística del ministeri, sinó que també es veu una progressiva i important pèrdua de qualitat de l’ocupació laboral. Si analitzam els tipus de contractes del mes passat veurem que només un 7,55% d’ells han estat indefinits i que aquest percentatge ha empitjorat al llarg de tot l’any. Això demostra ben a les clares que la Reforma Laboral no ha tengut cap efecte positiu sobre la contractació indefinida, a canvi de reduir molt substancialment les indemnitzacions per acomiadaments. Encara més cridaner és el fet que el 33,55% dels contractes temporals hagin estat de la modalitat de temps parcial.

 

Tot això ens dóna una situació laboral en la que l’atur és extremadament elevat, i en la que les persones que poden mantenir una ocupació o accedir a una de nova ho fan amb pitjors condicions salarials i laborals. Un percentatge tant elevat de contractacions a temps parcial no es justifica per cap indicador econòmic: en realitat ens trobam davant un frau monumental que estafa els treballadors i la seguretat social, sense que les administracions del PP moguin ni un dit per tal d’evitar-lo.

 

Si analitzam les prestacions de l’atur ens trobam davant un altra indicador que demostra la pitjor situació en que es troben els treballadors. En còmput anual, les sol·licituds de prestacions s’han reduït un 6,5% (les noves exigències o la pitjor qualitat de l’ocupació fa que siguin menys els treballadors amb dret a prestació), hi ha un 4,10% menys de beneficiaris i s’ha reduït l’import econòmic de les prestacions en un 9,5%.

 

On queden, idò, les millores de la situació econòmica? Per als treballadors, els autònoms i les que abans es consideraven capes mitjanes, és evident que no. Sobre aquests sectors es continuen agreujant els efectes de la crisi. El fet de que alguns inversors estrangers comprin empreses o propietats a preu de saldo, no és una bona notícia sinó la constatació de la situació de postració generalitzada de l’economia espanyola. I la balear, tot i estar una mica per damunt de la mitjana estatal, no és molt diferent. En ambdós casos, la gestió del PP a afavorit l’aprofundiment de la crisi amb les seves seqüeles de misèria i desigualtat social.

 

S

Share This