EU afirma que la dotació pressupostària de les beques és una burla als estudiants sense recursos i a les seves famílies i exigeix al Govern balear que arbitri mesures que realment serveixin per alleujar la situació dels qui tenen menys recursos.

 

beques llibres estudiantsEl BOIB de data 22 d’octubre publica l’ordre de la Conselleria d’Educació per la qual es convoquen ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013 en els nivells d’ensenyament obligatori.

 

Deixant de banda que aquesta ordre es publica quan ja fa temps que ha acabat el curs escolar i que, per tant, les famílies ja fa molt temps que hagueren de fer les despeses, tenguessin recursos o no, sorprèn la poca quantia de les ajudes, que pateixen una reducció del 50% i es queden en només 50 euros per alumne/a, en els casos que siguin capaços de sortir airosos de la carrera d’obstacles que posa la Conselleria als que tenguin la pretensió d’obtenir aquesta ínfima ajuda. Tot i això, ningú garanteix tampoc el cobrament de les beques encara que s’hagi pogut acreditar amb tota la documentació necessària que es reuneixen tots els requisit.

·         Sol·licitud en imprès normalitzat, en el que consti que no s’incorre en cap causa d’incompatibilitat .


·         Certificat d’ingressos de l’Agència Tributària del pare i de la mare.


·         Fotocòpia del llibre de família.


·         Certificació d’ingressos de les persones que convisquin en el domicili familiar si són: fills majors d’edat, els ascendents familiars majors de 65 anys i “la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor”.


Si a més es volen aconseguir punts, s’ha de presentar la documentació següent, si es dóna el cas:


·         Fotocòpia del carnet de família nombrosa.


·         Certificat expedit per organisme oficial en relació a discapacitats físiques o psíquiques.


·         Documentació acreditativa d’acolliment d’infants.


·         Documentació acreditativa de la “monoparentalitat”.

El consell escolar de centre haurà d’informar del compliment de tots els requisits en el termini d’un mes des que acabà el termini per a presentar les sol·licituds.

No s’acaba aquí la burocràcia: la Secretaria General de la Conselleria, ha d’examinar les propostes i les ha de remetre a la Comissió Avaluadora. Posteriorment ha d’enviar als centres un llistat provisional, al que es podran fer al·legacions, i s’ha de retornar a la Secretaria General. Tot això ens porta a un termini de tres mesos entre el moment en que acaba el termini de presentació de sol·licitud i la resolució de les mateixes.

 

A partir d’aquest moment, però sense termini específic i sempre que “el beneficiari hagi declarat l’acceptació de l’ajuda”, es podran lliurar als centres les quantitats que aquest hauran de distribuir entre els alumnes en un termini d’un mes, però sense ultrapassar la quantitat total de 400.000 euros (200.000 procedents de l’Estat i 200.000 de la Comunitat), amb la qual cosa no queda garantit que la totalitat del l’alumnat que hagi superat la prova d’obstacles arribin a aconseguir cobrar la “generosa” ajuda de la Conselleria, si s’han esgotat els fons.

 

Per EU aquesta carrera d’obstacles i les despeses que se’n puguin derivar, són traves que poden dissuadir les famílies amb més necessitat de percebre l’ajuda, pareix que volen que se n’afluixin de demanar-la.

 

EU entén que aquestes suposades ajudes no són tals, sinó una autèntica burla als estudiants sense recursos i a les seves famílies i exigeix al Govern balear que arbitri mesures que realment serveixin per alleujar la situació de les famílies amb menys recursos, en el camí de la gratuïtat total de l’ensenyança obligatòria.

 

Share This